Polskie tłumaczenie "Intellectual Rights FAQ"

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.tlumaczenia-angielski.info/w3c/IPR-FAQ-20000620.html

Zobacz inne strony


W3C FAQ - Prawo Własności Intelektualnej

Cel polityki dotyczącej własności intelektualnej W3C jest dwuraki:

 1. zachęcenie jak najszerszego rozpowszechniania prac W3C.
 2. zachowanie integralności prac W3C poprzez eliminację zamieszania dotyczącego ich źródła i statusu.

Poniższy dokument odpowiada na najczęściej zadawane pytania (ang.FAQ) na temat prac W3C. Proszę również przeczytać:

Inne pytanie dotyczące polityki W3C można kierować do [email protected] .

Spis Treści

 1. Które oświadczenia odnoszą się do specyfikacji, które do stron internetowych i oprogramowania?
 2. Kto jest właścicielem praw autorskich dokumentów W3C?
  1. Kto jest właścicielem znaków handlowych i jak to należy odnotować?
 3. Co to jest STATUS dokumentu W3C?
 4. Czy można zamieścić odnośnik do witryny W3C?
 5. Dokumenty W3C
  1. Jestem nauczycielem. Czy mogę wydrukować specyfikacje i inne dokumenty dla swoich uczniów?
  2. 5.2 Mam witrynę, która robi mirror (zamieszcza kopie) użytecznych dokumentów internetowych, czy mogę zrobić kopię dokumentów W3C i przedstawiać je na swoich stronach?
   1. Czy można zrobić mirror witryny W3C?
  3. Jestem pisarzem i chciałbym wykorzystać fragmenty specyfikacji do swojej własnej analizy, co należy zrobić?
  4. Jestem wydawcą i chciałbym wydać książkę zawierającą niektóre specyfikacje, co należy zrobić?
  5. Bardzo podoba mi się specyfikacja HTML 3.2, ale chciałbym wprowadzić pewne zmiany, czy można zmodyfikować specyfikację 3.2 w kilku miejscach i rozpowszechnić ją? Czy można nazwać ją HTML 3.2.1?
  6. Czy można przetłumaczyć jedną ze specyfikacji na inny język?
  7. Czy można tworzyć tłumaczenia oficjalne?
  8. Czy można nanosić własne adnotacje na specyfikacjach?
  9. Czy można opublikować specyfikację w innym formacie (np: PDF)?
  10. Czy schematy lub definicje dokumentu podlegają warunkom licencji dokumentu czy licencji oprogramowania?
 6. Oprogramowanie W3C
  1. Jestem wydawcą oprogramowania i chciałby wydać oprogramowanie W3C na płycie CD, którą tworzę, czy mogę? Czy można pobierać za to opłaty?
  2. Podoba mi się Amaya, ale chciałby zrobić modyfikacje, czy można wprowadzać zmiany i wydawać taką wersję?
  3. Jakie są warunki libWWW, Amaya, Jigsaw, etc.?
  4. Czy kod wydany na licencji W3C jest kompatybilny z GNU General Public License (GPL?)
  5. Co należy zrobić jeśli zamieści się odnośnik do waszych bibliotek?
  6. Jak można ofiarować kod do projektu "open source"?
 7. Witryna W3C

1. Które oświadczenia odnoszą się do specyfikacji, które do stron internetowych i oprogramowania?

Informacja o Prawach Własności Intelektualnej i Formuły Prawne
Ogólne oświadczenia dotyczące praw autorskich, znaków handlowych oraz formuły prawne.
Klauzula i licencja dokumentów
Informacje na temat reprodukcji prac W3C włącznie z notami, przedłożonymi materiałami , rekomendacjami, proponowanymi rekomendacjami roboczymi, szkicami roboczymi oraz dokumentacjami. Klauzula nie zezwala na prace pochodne w celu zapobiegania błędnych przeróbek specyfikacji, które mogłyby być kojarzone z W3C.
Informacja prawna o oprogramowaniu
Informacje na temat użycia i modyfikowania oprogramowania W3C. Jest to licencja otwarta i darmowa; oprogramowanie z taką licencją może być użwane z oprogramowaniem, które posiada licencję publiczną (GPL) lub własnościową.

2. Kto jest właścicielem praw autorskich dokumentów W3C?

Oryginalny właściciel dokumentu. Wiele dokumentów jest tworzonych przez W3C, na które Konsorcjum posiada prawa autorskie. Autorzy, którzy pozwalają na publikacje swoich prac na witrynie W3C zachowują swoje prawa autorskie, ale jednocześnie zgadzają się z licencją W3C na rozpowszechnianie swoich materiałów z naszej witryny.

2.1 Kto jest właścicielem znaków handlowych i jak to należy odnotować?

Proszę przeczytać licencję W3C dotyczącą znaków handlowych i usługowych po więcej informacji na temat jak należy traktować znaki handlowe W3C. Proszę również przeczytać dokument Używanie Logo i Ikon W3C po informacje na temat polityki dotyczącej konkretnych plików logo.

W3C nie ma formalnie charakteru prawnego organizacji, która jest na zasadach korporacji (incorporated), jest natomiast podmiotem umownym powstałym na skutek porozumienia pomiędzy instytucjami, które nas goszczą i naszymi członkami. Gospodarze często działają w imieniu stron, obecnie na czele z MIT - aczkolwiek na przykład, Amaya została zarejestrowana w Europie przez INRIA.

Generalnie sugerujemy następujący tekst adnotacji: "$mark$ is a (common law | registered) trademark of the Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics, or Keio University on behalf of the World Wide Web Consortium." ($znak$ jest zrejestrowanym znakiem handlowym Massachusetts Institute of Technology, European Research Consortium for Informatics and Mathematics lub Keio University na rzecz Konsorcjum World Wide Web)

3. Co to jest STATUS dokumentu W3C?

STATUS dokumentu W3C jest bardzo istotny. Określa on cel dokumentu, jak został on stworzony lub otrzymany, czy przeznaczamy jakieś środki na działalność związaną z dokumentem, czy mamy kontrolę nad edycją dokumentu i jak może on być referowany przez inne działalności lub dokumenty. Nie zgadzamy się i podejmiemy działania przeciwko kłamliwej reprezentacji naszych prac odnośnie ich autorstwa, poparcia i statusu.

4. Czy można zamieścić odnośnik do witryny W3C?

Oczywiście. Odnośniki są jedynie referencjami do innych witryn. Nie musicie Państwo występować o zgodę na zamieszczanie odnośników do naszej witryny - lub jakiejkolwiek innej strony internetowej. Proszę przeczytać ("mity dotyczące odnośników" po więcej informacji na ten temat).

Jednakże nie powinno się nigdy robić niczego (w tym zamieszczania odnośników) co może kłamliwie oddawać do czego odnośnik się odnosi lub sugeruje związek z W3C, który nie istnieje. Na przykład, nie można stosować ramek, tryków związanych z URL lub przekierunkowań, które kłamliwie przedstawiają dokumenty jako te opublikowane przez W3C. Proszę zauważyć, że wymóg dotyczący jasnego przedstawienia jest Państwa obligacją a W3C nie wydaje zezwoleń dotyczących tego, kto może zamieścić odnośnik do naszej witryny.

5. Dokumenty W3C

Jak udokumentowano, dokumenty W3C mogą być rozpowszechniane i publikowane pod warunkiem, że zamieści się informację taką by czytelnicy mogli z łatwością odnaleźć oryginalny dokument i że zawiera ona adnotacje o prawach autorskich W3C oraz, jeśli dokument posiada sekcję statusu, będzie ona również odpowiednio zamieszczona.

5.1Jestem nauczycielem, czy mogę wydrukować specyfikacje i inne dokumenty dla swoich uczniów?

Tak. Tak się składa, że większość programów zamieszcza informację na temat źródła URL podczas drukowania dokumentu. Powinniście Państwo również poinformować swoich uczniów o prawach autorskich dokumentu.

5.2 Mam witrynę, która robi mirror (zamieszcza kopie) użytecznych dokumentów internetowych, czy mogę zrobić kopię dokumentów W3C i przedstawiać je na swoich stronach?

Tak, pod warunkiem, że umieści się jasną adnotację dotyczącą statusu dokumentu z informacją, że jedyna normatywna wersja dokumentu znajduje się na witrynie W3C. Dla jasności można śmiało zamieszczać odnośniki do obecnego dokumentu lub innych klauzul prawnych.

5.2.1 Czy można zrobić mirror witryny W3C?

Proszę przeczytać informacje na temat Mirroring and Caching Policy.

5.3 Jestem pisarzem i chciałbym wykorzystać fragmenty specyfikacji do swojej własnej analizy, co należy zrobić?

Jeśli sądzisz, że wykorzystanie takie jest zgodne z pojęciem tzw "Fair use" (np w USA § 107 Title 17. Limitations on exclusive rights: Fair use) prosimy aby cytat lub odniesienie się do fragmentów zawierały tytuł dokumentu, edytorów/autorów, datę publikacji, URL i informacje o statusie (np: Working Draft [szkic roboczy], Recommendation[rekomendacja], Note[nota], etc.).

5.4 Jestem wydawcą i chciałbym wydać książkę zawierającą niektóre specyfikacje, co należy zrobić?

Należy umieścić odnośnik lub URL do oryginalnego dokumentu W3C, status dokumentu i klauzulę dotyczącą praw autorskich. Dla wygody, przez zamieszczenie całej specyfikacji zamieszcza się większość tych informacji, ponieważ są one integralną częścią dokumentu W3C. Poza informacją na temat dokumentu, jego statusu , URL i klauzuli dotyczącej praw autorskich, prosimy o zamieszczenie pełnego tekstu licencji dokumentu. Nie wolno zmieniać treści dokumentu (aczkolwiek czasami wydajemy zezwolenie na przeformatowanie lub tłumaczenie) w jakikolwiek sposób, włącznie z integrowaniem erraty.

5.5 Bardzo podoba mi się specyfikacja HTML 3.2, ale chciałbym wprowadzić pewne zmiany, czy można zmodyfikować specyfikację 3.2 w kilku miejscach i rozpowszechnić ją? Czy można nazwać ją HTML 3.2.1?

W obu przypadkach Nie.

5.6 Czy można przetłumaczyć jedną ze specyfikacji na inny język?

Tak, można tłumaczyć raporty techniczne W3C pod warunkiem, że zastosuje się do następujących wymogów:

 1. Poinformuje się W3C o planie tłumaczenia dokumentu i po ukończeniu tłumaczenia zawiadomi się kiedy i gdzie tłumaczenie zostało opublikowane. Zawiadomienie takie musi być napisane w języku angielskim i wysłane do [email protected] [publiczne archiwum] oraz załączyć— jeśli istnieje — listę komentarzy towarzyszących takiemu dokumentowi.
 2. Wyraźnie zaznaczy się w języku ojczystym następujące 3 rzeczy:
  1. oryginalny URL, status dokumentu i oryginalną klauzulę praw autorskich.
  2. że normatywna wersja specyfikacji jest w języku angielskim, którą można znaleźć na witrynie W3C.
  3. że przetłumaczony dokument może zawierać błędy wynikające z tłumaczenia.

  Informacja taka powinna być zamieszczona w nagłówku i/lub stopce przetłumaczonej specyfikacji W3C. Nie można dokonywać żadnych zmian semantycznych jakiejkolwiek części dokumentu W3C włącznie ze STATUSEM, autorami czy też załącznikami. Jeśli niezbędne są komentarze lub adnotacje zawarte w treści specyfikacji, muszą być one jasno oznaczone. (przykład)

 3. Zgadza się z:
  1. warunkami rozpowszechniania klauzuli praw autorskich dokumentu W3C. W konsekwencji, takie tłumaczenie może być opublikowane przez W3C i inne podmioty jeśli spełnia ono wymogi warunków klauzuli.
  2. tym, że W3C może wycofać prawo do publikacji i dystrybucji prac pochodnych jeśli dojdzie do wniosku, że wprowadzają one dezorientację co do statusu i integralności oryginalnego dokumentu.

Jeśli chce się przetłumaczyć dokument inny niż raport techniczny, należy wystąpić ze stosowną prośbą, gdyż dokumenty te mogą się często zmieniać. Prośbę należy kierować do autora lub edytora dokumentu i na adres [email protected] .

5.7 Czy można tworzyć tłumaczenia " oficjalne"?

Nie. Co można natomiast zrobić to tłumaczenie autoryzowane przez W3C i społeczność. W 2005 roku W3C zaadoptowało Politykę Tłumaczeń Autoryzowanych przez W3C po to aby tłumaczenia w języka innych niż angielski mogły być wykorzystywane do celów oficjalnych. Przykłady to: ośrodki standaryzacji w kraju, który zamierza wprowadzić standardy oparte na rekomendacjach W3C potrzebują ich w języku ojczystym; lub lokalny rząd, który planuje odnieść się w swoich przepisach do Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci i wymaga tłumaczenia wytycznych na lokalny język.

[Zastąpiło to oryginalną klauzulę, która nie zawierała takiego mechanizmu 23 lutego 2006roku]

5.8 Czy można wprowadzać własne adnotacje w specyfikacjach?

Istnieją dwa mechanizmy wprowadzania adnotacji: (1) te, które nie wymagają kopiowania i modyfikowania dokumentu, na którym chce się wprowadzić adnotacje (np: serwis zewnętrzny przechowuje adnotacje, które zawierają link do docelowego dokumentu przy użyciu XPointer) i (2) te , które są tworzone poprzez kopiowanie samego dokumentu (np: plik jest skopiowany i zmodyfikowany a adnotację są wprowadzone w jego treści z wyróżnioną czcionką przy użyciu CSS). Adnotacje pierwszego typu są odnośnikami do witryny W3C, co jest dozwolone tak długo jak nie przedstawiają w sposób błędny dokumentu, jego statusu i powiązania z W3C.

Adnotacje drugiego typu (włącznie z reorganizacją i cytatami materiałów objętych prawami autorskimi) są pracami pochodnymi i podlegają polityce podobnej do polityki tłumaczeń. Można kopiować raporty techniczne oraz wprowadzać adnotacje tylko jeśli spełni się następujące wymagania:

 1. Poinformuje się W3C o planach wprowadzenia adnotacji i po ukończeniu zawiadomi się kiedy i gdzie adnotacja została opublikowana. Zawiadomienie takie musi być napisane w języku angielskim i wysłane do [email protected] i należy załączyć — jeśli istnieje — listę komentarzy towarzyszących takiemu dokumentowi.
 2. Zamieści się informacje, że dana prezentacja czy też dokument jest adnotacją i W3C nie odpowiada za żadną treść znajdującą się poza oryginalnym URL dokumentu oraz że jakiekolwiek adnotacje nie mają statusu normatywnego.
 3. Informacja taka powinna być umieszczona w nagłówku i/lub stopce specyfikacji W3C w której wprowadzono adnotacje. Nie można dokonywać żadnych zmian semantycznych jakiejkolwiek części dokumentu W3C włącznie ze STATUSEM, autorami czy też załącznikami. Jeśli niezbędne są komentarze lub adnotacje zawarte w treści specyfikacji, muszą być one jasno oznaczone. (przykład)
 4. Zgadza się z :
  1. tym, że W3C może wycofać prawo do publikacji i dystrybucji prac pochodnych jeśli dojdzie do wniosku, że wprowadzają one dezorientację co do statusu i integralności oryginalnego dokumentu.

[dodano 19990225; ulepszono 20000808: wyjaśniono, że adnotacje wliczają tworzenie prac pochodnych, które przetwarzają i fragmentują materiały w sposób, który wykracza poza ramy tzw "fair use"; 20020328: usunięto wymóg, który zmuszał autorów prac pochodnych do zgody na publikację pracy pod klauzulą licencji dokumentu W3C.]

5.9 Czy można opublikować specyfikację w innym formacie (np: PDF)?

Tworzenie prac reformatowanych jest pracą pochodną, czyli czymś na co generalnie nie pozwalamy w naszej licencji dokumentu. Jednakże (podobnie jak z tłumaczeniami) chcemy żeby nasze raporty techniczne były tak dostępne jak to jest tylko możliwe, chociaż musimy zapewnić to, że czytelnicy prac pochodnych rozumieją status takiej pracy, jej związek z W3C i jak znaleźć oryginalny dokument.

Wydajemy zezwolenia na reformatowanie dokumentów jeśli osoba składająca prośbę spełni następujące warunki:

 1. Poinformuje W3C o planach reformatowania treści i po ukończeniu zawiadomi kiedy i gdzie została ona opublikowana. Zawiadomienie takie musi być napisane w języku angielskim i wysłane do [email protected] i należy załączyć — jeśli istnieje — listę komentarzy towarzyszących takiemu dokumentowi.
 2. Nie dokonuje żadnych zmian semantycznych jakiejkolwiek części dokumentu W3C włącznie ze STATUSEM, autorami czy też załącznikami.
 3. Jeśli zamieszcza informację odnośnie zreformatowanej wersji w widocznym miejscu z następującymi trzema rzeczami:
  1. oryginalny URL, status dokumentu i oryginalną klauzulę praw autorskich.
  2. informację, że normatywna wersja specyfikacji jest w języku angielskim, którą można znaleźć na witrynie W3C.
  3. że zreformatowany dokument może zawierać błędy.
 4. Zgadza się z :
  1. warunkami rozpowszechniania klauzuli praw autorskich dokumentu W3C. W konsekwencji, tak wersja może być opublikowana przez W3C i inne podmioty jeśli spełnia ona wymogi warunków klauzuli.
  2. tym, że W3C może wycofać prawo do publikacji i dystrybucji prac pochodnych jeśli dojdzie do wniosku, że wprowadzają one dezorientację co do statusu i integralności oryginalnego dokumentu.

 [dodano 20000315]

 5.10 Czy schematy lub definicje dokumentu podlegają warunkom licencji dokumentu czy licencji oprogramowania?

Proszę sprawdzić schemat lub DTD w celu znalezienia informacji dotyczącej konkretnej licencji.

Poza tym, podczas gdy schematy i DTD są bardzo często częścią specyfikacji i podlegają warunkom licencji dokumentów, można używać ich również według warunków Licencji Oprogramowania W3C. Licencja oprogramowania wymaga umieszczenia/ zachowania informacji dotyczącej praw autorskich i wyszczególnienia jakichkolwiek dokonanych modyfikacji. W przypadku DTD i schematów, należy wskazać zmiany poprzez wprowadzenie nowych nazw przestrzeni i/lub publicznego identyfikatora po to aby zmieniona wersja różniła się od wersji W3C. Prosimy także o parę zdań na temat osoby, która dokonała modyfikacji i jakie zmiany zostały wprowadzone — typowa praktyka związana z dokumentacją oprogramowania.

Powrócimy do tego tematu ponieważ schematy metadanych stają się coraz bardziej ważnym elementem specyfikacji W3C oraz gdy możliwości definicji schematów metadanych XML i RDF zrobią postępy.

[dodano 19990323; ulepszono20030102]

6. Oprogramowanie W3C

Jak udokumentowano, oprogramowanie W3C może być modyfikowane i rozpowszechniane pod warunkiem, że przestrzega się Licencji Oprogramowania, podsumowując, należy zamieścić klauzulę lub krótką formułę dotyczącą praw autorskich, pełny tekst licencji w miejscu widocznym dla użytkowników, informacje o jakichkolwiek zmianach oraz respektować znaki handlowe twórcy. Dla źródeł rozprowadzanych/dostępnych przez Internet, uważa się, że odnośnik do licencji oprogramowania z deklaracji praw autorskich jest lokacją dostępną dla użytkowników. W kilku przypadkach oprogramowanie rozprowadzane przez W3C jest to dostarczane przez inny podmiot na konkretnych warunkach, których należy przestrzegać. Proszę przeczytać informacje, które są dostarczane z oprogramowaniem. Dokumentacja oprogramowania jest także objęta licencją oprogramowania chociaż konkretne specyfikacje nie są.

6.1 Jestem wydawcą oprogramowania i chciałby wydać oprogramowanie W3C na płycie CD, którą tworzę, czy mogę? Czy można pobierać za to opłaty?

Tak i można również pobierać opłaty pod warunkiem, że spełni się powyższe wymagania.

6.2 Podoba mi się Amaya, ale chciałby zrobić modyfikacje, czy można wprowadzać zmiany i wydawać taką wersję?

Tak, chcemy aby ludzie eksperymentowali i ulepszali nasze programy. Mogą być one używane nawet w programach komercyjnych. Jeśli wykona się zmiany na lepsze, zachęcamy aby kontaktować się autorami. Nie wolno robić zmian i nazywać program pod czyimś znakiem handlowym lub fałszywie przedstawiać jego pochodzenie, możliwości, lub odpowiedzialności wynikłe z jego używania. Można składać deklaracje, że jest on oparty na kodzie Amaya, lub, że jest zgodny ze rekomendowaną specyfikacją W3C.

6.3 Jakie są warunki libWWW, Amaya, Jigsaw, etc.?

6.4 Czy kod wydany na licencji W3C jest kompatybilny z GNU General Public License (GPL)?

Oprogramowanie, w stosunku do którego nie ma roszczeń poza warunkami licencji W3C jest kompatybilne z GPL i może być rozprowadzane z GPL. GPL zapewnia, że użytkownicy mogą zawsze uruchamiać, zmieniać, lub ponownie rozprowadzać oprogramowanie bez lub ze zmianami; zapobiega też temu, że oprogramowanie jest dołączane do programów własnościowych (lub z zamkniętym kodem) w taki sposób, że użytkownicy tracą prawo do darmowego kodu w nowym produkcie. Oprogramowanie W3C jest kompatybilne z tą licencją i może być rozprowadzane zarówno z licencją W3C jak i GPL! Poza tym, licencja W3C pozwala na zastosowanie kodów W3C w innych (non-copyleft) licencjach a nawet programach własnościowych.

6.5 Co należy zrobić jeśli zamieści się odnośnik do waszych bibliotek?

Jeśli korzysta się z naszej biblioteki (jak libwww) i zamieszcza się ją w kodzie źródłowym lub kompiluje / linkuje do niej należy także zamieścić licencję praw autroskich. Jednakże, jeśli stosuje się opcje kompilowania, nie jest się do tego zobligowanym. Każdy podmiot, który linkuje do lub zawiera bibliotekę jest zobligowany do umieszczenia informacji o licencji. (Dla ułatwienia, jeśli stosuje się opcję można przedstawić licencję domyślnie).  Reasumując: przestrzeganie warunków jest odpowiedzialnością osoby, która załącza nasze oprogramowanie (czy w źródle, obiekcie, czy też w kodzie).

6.6 Jak można ofiarować kod do projektu "open source"?

Jeśli chcecie Państwo ofiarować kod poprzez CVS do jednego z oprogramowań W3C typu " Open Source", proszę wypełnic i wysłać formularz. Proszę także wysłać email do właściciela project/CVS-repository i [email protected] z deklaracją takiego zamiaru. Proszę mieć świadomość, że będziecie Państwo objęci następującymi warunkami, jeśli przekażecie kod:

 1. Ofiarodawca gwarantuje, że ma wszelkie prawa do przekazania materiałów w sposób, który nie narusza praw autorskich, patentów i znaków handlowych(towarowych); obligacji wynikających z kontraktów, lub przepisów dotyczących kontroli eksportu.
 2. Ofiarodawca zgadza się, że darowany materiał będzie podlegał licencji W3C odnośnie oprogramowania lub dokumentu.
 3. W3C zachowa prawa autorskie. W3C nie czyni żadnych a-priori zobowiązań co do wspierania darowizn.

[dodano 19990323]

7. Witryna W3C

7.1 Czy można zrobić screen shot części witryny W3C?

Tak. Nie potrzebne jest zezwolenie tak długo jak zdjęcie ekranu nie jest użyte w taki sposób, który sugeruje, że W3C jest sponsorem lub popiera produkt, usługi czy też stronę internetową. Można powiadomić nas o tym, że używa się zdjęcie ekranu (wysyłając zawiadomienie do [email protected]). Prosimy także, ale nie wymagamy, aby źródło zdjęcia posiadało opis URI.

Robienie zdjęć nie może być wykorzystywane do omijania polityki używania logo W3C.

Dodana 18 stycznia 2005

Last revised by Reagle $Date: 2006/02/23 23:04:27 $