TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWNIK KONTAKT

 

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski ELTT . Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie en

Zobacz inne strony. Strony o CSS:programmingcss.com, csstute.com

Jak dodaĆ styl do XML

(This page uses CSS style sheets)

Style

Którego używać?

zewnętrzne

CSS

embedded

XSL

Rekomendacja CSS2 zawiera krótki tutorial na temat jak używać CSS z XML (zobacz § 2.2). W tym czasie gdy CSS2 zostało napisane oficjalna specyfikacja stylów w XML nie była jeszcze gotowa. Oto co ten tutorial powinien był zawierać. Proszę miec na uwadze, że przykłady stosują CSS, ale w większości przypadków reguły mozna także napisać w XSL.

zewnĘtrzne arkusze stylÓw

Tip: spróbuj w swojej przeglądarce

HTML ma link element, który linkuje do zewnętrznych arkuszy stylów ale nie każdy format oparty o XML będzie posiadał taki element. Jeśli nie ma odpowiedniego elementu można w dalszym ciągu podłączyć zewnętrzny arkusz stylów przy pomocy xml-stylesheet isntrukcji przetwarzania (processing instruction) w następujący sposób:

<?xml-stylesheet href="my-style.css" type="text/css"?>
... rest of document here...

Processing instruction (PI) musi znajdować się przed pierwszym znacznikiem dokumentu. Type="text/css" nie jest wymagany ale pomaga przeglądarce. Jeśli nie wspiera ona CSS to wie, że nie musi zciągać tego pliku.

JTak jak w przypadku elementu link w HTML można stosować wiele xml-stylesheet PIs i mogą one posiadać atrybuty do ustawiania typu, medium i tytułu.

Oto większy przykład. Załóżmy, że mamy trzy arkusze stylów, jeden, który ustawia podstawowy typ wyświetlania każdego elementu (inline, block, list-item, etc.) a dwa pozostałe ustawiają kolory i marginesy. Ostatnie dwa są alternatywne w stosunku do siebie i czytelnik dokumentu może sobie wybrać jeden z nich. Z wyjątkiem kiedy dokument jest drukowany, w którym to przypadku chcemy, żeby jedynie ostani byl zastosowany. Oto typowy arkusz stylów:

/* common.css */
INSTRUMENT { display: inline }
ARTICLE, HEADLINE, AUTHOR, PARA { display: block }

Ten kod należy do alternatywnych stylów w pliku "modern.css":

/* modern.css */
ARTICLE { font-family: sans-serif; background: white; color: black }
AUTHOR { margin: 1em; color: red }
HEADLINE { text-align: right; margin-bottom: 2em }
PARA { line-height: 1.5; margin-left: 15% }
INSTRUMENT { color: blue }

A to kod drugiego "classic.css":

/* classic.css */
ARTICLE { font-family: serif; background: white; color: #003 }
AUTHOR { font-size: large; margin: 1em 0 }
HEADLINE { font-size: x-large; margin-bottom: 1em }
PARA { text-indent: 1em; text-align: justify }
INSTRUMENT { font-style: italic }

Dokument XML z tymi arkuszami wygląda w ten sposób:

<?xml-stylesheet href="common.css" type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="modern.css" title="Modern" media="screen"
 type="text/css"?>
<?xml-stylesheet href="classic.css" alternate="yes"
 title="Classic" media="screen, print" type="text/css"?>
<ARTICLE>
 <HEADLINE>Fredrick the Great meets Bach</HEADLINE>
 <AUTHOR>Johann Nikolaus Forkel</AUTHOR>
 <PARA>
  One evening, just as he was getting his 
  <INSTRUMENT>flute</INSTRUMENT> ready and his
  musicians were assembled, an officer brought him a list of
  the strangers who had arrived.
 </PARA>
</ARTICLE>

Więcej detali można znaleźć w Rekomendacji W3C pt: “Associating Style Sheets with XML documents”

osadzone arkusze stylÓw

Tip: spróbuj w swojej przeglądarce

HTML ma style element, który pozwala arkuszom na osadzenie ich bezpośrednio w pliku HTML bez potrzeby zamieszczania dodatkowego pliku. W niektórych przypadkach jest to łatwiejsze, szczególnie gdy arkusz jest przeznaczony jedynie dla tego dokumentu.

Większośc formatów opartych na XML nie posiada takiego elementu ale takie same instrukcje przetwarzania (PI), które linkują do zewnętrznych arkuszy mogą również wskazywać arkusze, które są osadzone w samym dokumencie. Od lutego 2006 nadal istnieją problem techniczne związane z tym zagadnieniem i nie istnieją żadne formalne specyfikacje. Na przykład:

<?xml-stylesheet href="#style" type="text/css"?>
<ARTICLE>
 <EXTRAS id="style">
  INSTRUMENT { display: inline }
  ARTICLE, HEADLINE, AUTHOR, PARA { display: block }
  EXTRAS { display: none }
 </EXTRAS>
 <HEADLINE>Fredrick the Great meets Bach</HEADLINE>
 ...
</ARTICLE>

W tym przypadku musi byc obecny atrybut type="text/css",w przeciwnym razie przeglądarka (lub inny program) musi zgadywać język arkusza stylów. PI xml-stylesheet wskazuje nie na zewnętrzny arkusz ale na element samego dokumentu. Element ten jest identyfikowany poprzez atrybut id , który pełni rolę adresu docelowego odnośnika. (W zależności od formatu XML atrybut id może być nazwany inaczej, w niektórych formatach oże nie być go wcale.)

Nierozwiązane problemy

Rekomendacja W3C pt: “Associating Style Sheets with XML documents” nie definiuje przypadku osadzonych arkuszy stylów, chociaż wydaje się to rozsądnym posunięciem umożliwiającym cząstkowe URL (zaczynające się od “#”). Obecnie, na początku 2006 istnieje jeszcze wiele nierozwiązanych problemów i nie ma żadnej opublikowanej specyfikacji w tym zakresie. Problemy są następujące:

 1. Ponieważ osadzone arkusze nie są sciągane odzielnie z serwera serwer nie może przekazać przeglądarce informacji o formacie arkuszy. Dlatego atrybut type jest w tym przypadku wymagany. Nie zdefiniowano co sie stanie jeśli atrybut jest pominięty: Czy arkusz jest ignorowany? Czy zakłada się, że to CSS? Czy istnieje jakiś algorytm, który określa język?
 2. W większości formatów opartych na XML identyfikator cząstkowy identyfikuje cały element a nie zawartość elementu. Ale arkusz, który zaczyna się od <ARTICLE> nie jest prawidłowym CSS, dlatego wydaje się, że powinna istnieć dodatkowa reguła, że identyfikator cząstkowyzastosowany w arkuszu wskazuje na treść elementu a nie na sam element.
 3. Podobnie jak poprzednio, nie zdefiniowano co się stanie jeśli wskazany jest istniejący child element wewnątrz elementu. Czy arkusz składa się z zawartości wszystkich elementów powiązanych? Czy zawartości pierwszego elementu? Czy jest to błąd i cały element jest ignorowany?
 4. W powyższym przykładzie URL wskazało sam dokument. Fakt, że przeglądarka może dostrzec ten URL wogóle wskazuje na to, że potrafi parsować XML i może znaleźć wskazany element stylu. Ale rozważmy URL, który prowadzi do ffragmentu zewnętrznego dokumentu. Aby otworzyć arkusz przeglądarka musi najpierw ściągnąć i sparsować zewnętrzny dokument a następnie sparsować arkusz. Atrybut type podaje tylko typ jednego z tych dwóch dlatego przeglądarka nie wie czy może używać arkusza. Nie zdefiniowano czy atrybut type podaje typ zewnętrznego dokumentu czy arkusza w nim osadzonego.
 5. PI arkusza jest najbardziej przydatny z “Generic XML,” tj, z XML w formacie, którego przeglądarka nie zna. Dzięki arkuszowi bezie przynajmniej mogła cokolwiek wyswietlić. Znane formaty takie jak SVG, SMIL czy XHTML mają swoje własne reguły, który wychodzą znacznie poza to co arkusze mogą sprecyzować. Ale istnieją inne rzeczy, których przeglądarka również nie wie kiedy dokument jest traktowany jako Generic XML: w szczególności nie wie które atrybuty są atrybutami ID. Istnieje rekomendacja W3C dla atrybutu xml:id i jeśli dokument zawiera atrybuty o tej nazwie, jest prawdopodobne, że URL cząstkowy wskazuje jeden z nich. Ale jeśli nie ma takich atrybutów przeglądarka musi spróbować innych sposobów na określenie które atrybuty są ID. Jeśli dokument ma DOCTYPE na początku, przeglądarka może dotrzeć do DTD, który określa atrybut. Ale przeglądarki mogą nie czytać DTD lub może nie być żadnego DOCTYPE.
 6. Cząstkowy ID jest jedynie sposobem na wskazanie elementu w dokumencie. Inna rekomendacja W3C definiuje XPointers identyfikując elementy w dokumencie bez potrzeby atrybutów ID. Rozumienie XPointers nie jest obecnie wymagane w przeglądarkach używających PI arkuszy i przez to nie jest jasnym czy przeglądarka może interpretować XPointers czy potrafi lub czy musi je ignorować.

Inline styles

HTML także pozwala na to aby style były dołączone bezpośrednio do indiwidualnych elementów za pomocą atrybutu style. Większość formatów opartych na XML nie posiada takiego atrybutu, chociaż niektóre zezwalają na pewne cechy (modules) z HTML, które mogą być zastosowane w dokumencie.

Class attributes

Tip: spróbuj w swojej przeglądarce

Atrybut class , który pozwala na tworzenie podklas elementów HTML najprawdopodobniej nie jest dostępny w większości formatów opartych na XML. Oczywiście CSS pozwala na wybór elementów w oparciu o jakikolwiek atrybut nie tylko class, ale syntax nie jest zbyt łatwy.

Oto przykład. Jeśli istnieje atrybut class i format dokumentu definiuje to, że działa on jak HTML, można użyć następującego zapisu z kropką. (Dlatego ten konkretny przykład nie będzie działał, ponieważ <doc> nie jest formatem którego znają przegładarki jako coś co posiada class)

<?xml-stylesheet href="#s1" type="text/css"?>
<doc>
 <s id="s1">
  s { display: none }
  p { display: block }
  p.note { color: red }
 </s>
 <p>Some text... </p>
 <p class="note">A note... </p>
</doc>

Jeśli format dokumentu nie precyzuje że class tworzy podklasy to będzie trzeba użyć dłuższych selektorów z "[ ]":

<?xml-stylesheet href="#s1" type="text/css"?>
<doc>
 <s id="s1">
  s { display: none }
  p { display: block }
  p[class~=note] { color: red }
 </s>
 <p>Some text... </p>
 <p class="note">A note... </p>
</doc>

Jeśli nie ma atrybutu class , ale istnieje coś innego o możemy wykorzystać, stosuje się dalej selektory atrybutu "[ ]" :

spróbuj w swojej przeglądarce

<?xml-stylesheet href="#s1" type="text/css"?>
<doc>
 <s id="s1">
  s { display: none }
  p { display: block }
  p[warning="yes"] { color: red }
 </s>
 <p>Some text... </p>
 <p warning="yes">A note... </p>
</doc>
Bert Bos
Created 29 February 2000 (last update: $Date: 2006/02/13 12:31:26 $)

firefox download Mapa