W3C  Organizacja

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Konsorcjum World Wide Web spełnia swoją misję poprzez zgromadzenie przy wspólnym stole różnych stron, które są zainteresowane w rozwijaniu wysokiej jakości standardów opracowywanych w przejrzystym i skutecznym procesie opartym na konsensusie i wkładzie Członków, Zespołu, Biur i społeczeństwa.

Członkowstwo W3C

Członkowie W3C zapewniają siłę i kierunek W3C poprzez inwestycje i aktywne uczestnictwo w dziłalnościach W3C. Zobacz również jak przyłączyć się do W3C. W3C składa się z ponad 400 organizacji członkowskich z ponad 40 krajów (Rysunek 1), z dużym fachlarzem zainteresowań (Rysunek 2). W 2005 roku W3C wprowadziło wiele zmian związanych ze strukturą składek aby zachęcić uczestnictwo krajów rozwijających się.

W3C Membership distribution by country

Rysunek 1: Członkostwo W3C według krajów (duż wersja, SVG wersja, opis tekstowy)

Członkowie W3C to sprzedawcy produktów technologicznych i usług, twórcy treści, użytkownicy korporacyjni, laboratoria naukowe, instytucje ustalające standardy i rządy państw, wszyscy pracują aby osiągnąć konsensus na temat kierunku rozwoju sieci.

W3C Membership distribution by commercial sector

Rysunek 2: Członkowstwo W3C według sektorów handlowych (duża wersja, SVG wersja, opis tekstowy)

Zespół W3C

Team image

Zespół Działu Komunikacji W3C pracujący z reprezetantami Panelu Doradczego

Zespół W3C (Fotografia Zespołu z listopada 2005 roku) to ponad 60 naukowców i inżynierów z całego świata, którzy przewodzą działalnością technicznym w W3C i zarządzają operacjami Konsorcjum. Większość Zespołu pracuje w trzech instytucjach goszczących W3C: MIT/CSAIL W Stanach, ERCIM we francji i Keio University w Japonii. Zobacz Stronę kontaktową z Gospodarzami W3C.

Prowadzony przez Dyrektora (Tim Berners-Lee) i Naczelenego Dyrektora Wykonawczego (Steve Bratt) oraz Zespól Zarządu, personel W3C:

Biura W3C

Misją Biur W3C jest praca z regionalnymi społecznościami i promowanie akceptacji rekomendacji W3C wśród programistów i twórców standardów oraz zachęcanie to włączenia organizacji bezpośrednio zainteresowanych w tworzenie przyszłych rekomendacji poprzez przyłączenie się do W3C. Można skontaktować się z biurami w następujących regionach: Australia, Benelux, Chiny, Finlandia, Niemcy i Austria, Grecja, Hong Kong, Węgry, Indie, Israel, Włochy, Korea, Morocco, Hiszpania, Szwecja i Anglia i Irlandia.

Odpowiedzialność przed społecznością i społeczny udział w W3C

Z powodu rosnącego znaczenia sieci dla wielu ludzi i w tylu aspektach ich życia, krytycznym jest aby W3C zaangażowało szeroką publiczność w rozwój standardów sieciowych i by być odpowiedzialnym przed gronem społecznym. W3C umożliwia publiczne uczestnictwo i promuje odpowiedzialność na wiele sposobów. Zachęcamy publiczność do:

Photo credit: Ralph R. Swick. Membership graphics: Ivan Herman