W3C Proces

TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO

Dokument ten jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy. Zostało ono wykonane przez Angielski z ELTT Angielska wersja dokumentu jest dostępna na stronie http://www.w3.org/Consortium

Zobacz inne strony

Większość prac W3C obraca się wokół standaryzacji i technologii Sieciowych. Aby ukończyć tę pracę, W3C przestrzega procesów, które promują rozwój wysokiej jakości standardów opartych na społecznym konsensusie; wprowadzenie do procesu W3C oddaje sens co do wykonywania podjętych prac. Wszyscy zainteresowani mogą mieć głos w rozwoju standardów W3C, wliczając członków, małych i dużych jak również szeroką publikę. Procesy W3C promują fair play, odzew i postęp: wszystkie zagadnienia misji W3C.

Working Group Meeting

Breakout session, Bristol, UK

Polityka patentowa W3C

W lutym 2004 roku W3C zaadoptowało Politykę patentową, aby umożliwić innowacje i szeroką adaptację standardów sieciowych rozwiniętych przez W3C. Polityka patentowa W3C jest zaprojektowana po to żeby :

Po informacje dotyczące Polityki patentowej W3C proszę zobaczyć przegląd i streszczenie polityki patentowej W3C, dyskusję Business Benefits of the W3C Patent Policy, Patent Policy FAQ, i Patent Policy Fact Sheet (która posiada statystyki odnośnie polityki w praktyce).

Panel Doradczy W3C

Panel Doradczy W3C (AB) zosał stworzony w marcu 1998 roku, aby pomagać zespołom w problemach opracowywania strategii, zarządzania, sprawach prawnych, procesach i w rozwiązywaniu konfliktów. Panel Doradczy, który jest wybierany przez Komitet doradczy, nie jest radą nadzorczą i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w W3C; jego rola jest czysto doradcza.

Panel Doradczy zarządza ewolucją Dokumentu Procesu W3C . Dokument Procesu rządzi operacjami W3C oraz opisuje procesy, których W3C przestrzega, aby dopełnić swojej misji. Jest to dokument publiczny podzielony na sekcje, które obejmują organizację W3C, działalność W3C i grupy, jak konsensus rządzi pracą W3C, rekomendacje W3C i W3C Submission Process.

Grupa Architektury Technicznej W3C

Grupa Architektury Technicznej (TAG) została utworzona w czerwcu 2001 roku aby być kustoszem architektury Sieciowej. TAG wyjaśnia zasady architektury sięgającej wielu technologii i pomaga rozwiązać problemy dotyczące architektury, które powstają w i poza W3C. Jak inne grupy robocze TAG używa rekomendacji W3C do budowy konsensusu w swoich dokumentach, W 2004 roku TAG opublikowała Architekturę World Wide Web, Tom I.

Photo credit: Ian Jacobs


firefox download Mapa