W3C

Lista punktów kontrolnych dla Wytycznych dotyczących Dostępności do Zawartości Sieci 1.0

Obecna wersja:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/full-checklist
Dokument ten jest załącznikeim do:
http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505
Ostatnia wersja WCAG 1.0:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
Redaktorzy:
Wendy Chisholm, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Gregg Vanderheiden, Trace R & D Center, University of Wisconsin -- Madison
Ian Jacobs, W3C

Streszczenie

Dokument ten jest załącznikiem do dokumentu W3C "Web Content Accessibility Guidelines 1.0". Zawiera listę wszystkich punktów kontrolnych zawartych w WCAG 1.0. uporządkowaną według koncepcji jako listę kontrolną dla twórców zawartości sieciowej. Proszę odwołać się do głównego dokumentu po informacje wprowadzające, informacje o powiązanych dokumentach, słownik terminów i inne informacje.

Obecna lista może być używana do przeglądu stron lub witryn pod kątem dostępności. Dla każdego punktu kontrolnego, określ czy został on spełniony, czy też nie, lub czy "nie dotyczy".

Dostępna jest również lista wersji punktów kontrolnych.

Status dokumentu

Dokument ten jest załącznikiem do dokumentu, który został przejrzany przez Członków W3C i inne zainteresowane strony oraz poparty przez dyrektora jako Rekomendacja W3C.Jest to dokument stabilny i może być używany jako materiał źródłowy lub cytowany jako oficjalna wytyczna w innym dokumencie. Tworząc tą rekomendacji W3C pragnie zwrócić uwagę na specyfikację i promować jej powszechne zastosowanie. Sprzyja to rozwojowi funkcjonalności i uniwersalności Sieci.

Listę aktualnych Rekomendacji W3C i innych dokumentów technicznych znaleźć można znaleźć na http://www.w3.org/TR.

Ten dokument powstał jako część Web Accessibility Initiative. Cel WAI Web Content Guidelines Working Group został omówiony w Working Group charter.

Proszę kierować komentarze na temat tego dokumentu na [email protected].


Priorytety

Each checkpoint has a priority level assigned by the Working Group based on the checkpoint's impact on accessibility.

[Priorytet 1]
Twórca stron internetowych musi spełnić wymogi tego punktu kontrolnego. W przeciwnym wypadku jedna lub więcej grup będzie miała trudności z uzyskaniem dostępu do informacji w dokumencie. Spełnienie wymogów tego punktu kontrolnego jest podstawowym wymogiem aby niektóre grupy uzytkowników mogły korzystać z dokumentów internetowych.
[Priorytet 2]
Twórca stron internetowych powinien spełnić wymogi tego punktu kontrolnego. W przeciwnym razie jedna lub więcej grup będzie miała trudności z uzyskaniem dostępu do informacji w dokumencie. Spełnienie wymogów tego punktu kontrolnego usunie znaczne bariery dostępu do dokumentów internetowych.
[Priorytet 3]
Twórca stron internetowych może spełnić wymogi tego punktu kontrolnego. W przeciwnym razie jedna lub więcej ilości grup będzie miała pewne trudności z uzyskaniem dostępu do informacji w dokumencie. Spełnienie wymogów tego punktu kontrolnego poprawi dostępność dokumentów internetowych.

Niektóre punkty kontrolne określają poziom priorytetu, który może się zmieniać pod pewnymi (wyszczególnione) warunkami.

Priorytet 1 punkty kontrolne

Ogólnie (Priorytet 1) Tak Nie N/D
1.1  Zapewnij odpowiednik tekstowy dla każdego nie-tekstowego elementu (np. poprzez "alt", "longdesc", lub zawartość elementu). Dotyczy to obrazów, graficznych reprezentacji tekstu (wliczając symbolei), obszarów map odsyłaczy, animacji (np. animowanych GIF), apletów i obiektów programistycznych, ascii art-ów, ramek, skryptów, obrazów użytych jako grafiki listy, spacerów, przycisków graficznych, dźwięków (grających z lub bez wpływu użytkownika), samodzielnych plików dźwiękowych, ścieżek dźwiękowych wideo i wideo.
2.1 Upewnij się, że wszystkie informacje wyrażone kolorem są dostępne także bez użycia koloru, np są dostępne z kontekstu lub znacznika.
4.1 Wyraźnie określ zmiany języka tekstu dokumentu i wszystkich odpowiedników tekstowych (np. nagłówków, podpisów).
6.1 Uporządkuj dokument w taki sposób by można było go czytać bez używania arkuszy stylu. Np: kiedy dokument HTML jest wyświetlony bez arkuszy stylów, nadal musi być on czytelny.
6.2 Upewnij się, że ekwiwalent dla stron dynamicznych jest aktualizowany razem ze zmianami treści dynamicznej.
7.1 Dopóki oprogramowanie nie pozwoli użytkownikom na kontrolowanie migotania i błysków, unikaj stosowania tego typu elementów.
14.1 Używaj jak najwyraźniejszego języka tosownego do zawartości strony.
jeśli używasz obrazów i map odnośników (Priorytet 1) Tak Nie N/D
1.2 Zapewnij podwójne odnośniki tekstowe dla każdego regionu mapy , który jest aktywny po stronie serwera.
9.1 Zapewnij mapy odsyłaczy realizowane po stronie klienta zamiast po stronie serwera chyba, że regiony nie mogą być zdefiniowane przy pomocy dostępnych kształtów geometrycznych
jeśli stosujesz tabelki (Priorytet 1) Tak Nie N/D
5.1 Dla danych tabelek sprecyzuj nagłówki wierszy i kolumn
5.2 Dla danych tabelek, które mają dwa lub więcej poziomy logiczne nagłówków wierszy lub kolumn, użyj znaczników do powiązania komóreki danych z komórkami nagłówków.
A jeśli używasz ramek (Priorytet 1) Tak Nie N/A
12.1 Nazwij każdą ramkę aby ułatwić identifikację i nawigację.
A jeśli używasz apletów i skryptów (Priorytet 1) Tak Nie N/A
6.3 Upewnij się, że wszystkie strony są funkcjonalne gdy wyłączy się skrypty, aplety i inne obiekty, lub gdy funkcje te są niedostępne. Jeśli jest to możliwe, postaraj się dostarczyć ekwiwalentów na stronach alternatywnych.
A jeśli używasz multimediów (Priorytet 1) Tak Nie N/A
1.3 Dopóki oprogramowanie użytkownika nie może automatycznie odczytywać odpowiedników tekstowych na głos, zapewnij dźwiękowy opis istotnej informacji zawartej na ścieżce wizualnej prezentacji multimedialnej.
1.4 Każdą prezentację multimedialną opartą na czasie (np. film lub animacjia) zsynchronizuj z prezentacją odpowiedniki zastępcze (napisy lub głosowe opisy ścieżki wizualnej).
jeśli wszystko inne zawodzi (Priorytet 1) Tak Nie N/A
11.4 Jeśli pomimo najlepszych starań nie możesz utworzyć strony spełniającej wymogi dostępności, zapewnij odnośnik do alternatywnej strony, która używa technologi W3C, spełnia te wymogi, zawiera adekwatny odpowiednik informacji (lub funkcjonalności) i jest aktualizowana z taką samą częstotliwością jak strona oryginalna.

Priorytet 2 punkty kontrolne

Ogólnie (Priorytet 2) Tak Nie N/A
2.2 Upewnij się, że tło i plan pierwszy stanowią kombinację kolorystyczną, która ma właściwy kontrast także dla osób mających kłopoty z widzeniem kolorów oraz kiedy jest widziana na czarno-białym wyświetlaczu. [Priorytet 2 dla obrazu, Priorytet 3 dla tekstu].
3.1 Kiedy isntniej właściwy język znaczników, użyj znaczników a nie obrazów do przekazania informacji.
3.2 Twórz dokumenty walidujace opublikowaną składnię formalnę.
3.3 Używaj arkuszy stylu do kontroli prezentacji i rozmieszczenia.
3.4 Używajj raczej relatywnych aniżeli absolutnych jednostek w wartościach atrybutów języka znaczników i wartościach własności arkuszy stylów.
3.5 Używaj elementów nagłówka do przedstawienia struktury dokumentu oraz stosuj je zgodnie ze specyfikacją.
3.6 Oznacz listy i ich elementy w sposób właściwy.
3.7 Oznacz cytaty. nie stosuj cytatów dla uzyskania efektów formatowania tekstu, jak np. do uzyskania wcięć
6.5 Upewnij się, że treść dynamiczna jest dostępna lub zapewnij alternatywną prezentację albo stronę.
7.2 Dopóki oprogramowanie nie pozwoli użytkownikom na kontrole migotania, unikaj jego.
7.4 Dopóki oprogramowanie nie zapewni możliwości zatrzymania odświeżania nie twórz stron, które okresowo odświeżają się.
7.5 Dopóki oprogramowanie nie zapewni możliwości zatrzymania przekierowania automatycznego, nie używaj znaczników do automatycznego przekierowania stron. Zamiast tego skonfiguruj serwer tak, żeby wykonywał przekierowania.
10.1 Dopóki oprogramowanie nie pozwoli użytkownikom na wyłączenie wyskakujących okienek, nie używaj pop-upów lub wyskakujących okienek nie informując o tym użytkownika.
11.1 Stosuj technologie W3C technologies kiedy są one dostępne i właściwe do wykonania danego zadania oraz staraj się stosować najnowszych wersji, gdy mają one wsparcie.
11.2 Unikaj stosowania niezaaprobowanych właściwości technologii W3C.
12.3 Podziel duże bloki informacyjne na mniejsze, którymi można łatwiej zarządzać, gdy jest to naturalne i właściwe.
13.1 Wyraźnie określ cel wszystkich odnośników.
13.2 Zapewnij metadanych aby dodać informację semantyczną do stron i witryn.
13.3 Zapewnij informację o ogólnym rozmieszczeniu witryny (np: mapa serwisu lub spis treści).
13.4 Stosuj mechanizmy nawigacyjne w sposób konsekwentny.
jeśli używasz tabelek (Priorytet 2) Tak Nie N/A
5.3 Nie używaj tabelek do tworzenia layoutu chyba, że kiedy informacje w nich zawarte mają one sens gdy ułożone są w jednej linii. W przeciwnym razie, zapewnij ekwiwalennt alternatywny (np: tekst jednoliniowy).
5.4 Jeśli tabelki są użyte do tworzenia layoutu, nie stosuj żadnych znaczników strukuralnych do formatowania wizualnego.
A jeśli używasz ramek (Priorytet 2) Tak Nie N/A
12.2 Opisz cel ramek i jak mają się do siebie, jeśli nie jest to jasne z ich tytułów.
Jeśli używasz formularzy (Priorytet 2) Tak Nie N/A
10.2 Dopóki oprogramowanie nie wspiera wyraźnego powiązania pomiędzy etykietami i polami formularza, dla wszystkich pól połączonych z etykietami upenij się, że etykieta jest właściwie ulokowana.
12.4 Wyraźnie połącz etykiety z polami.
A jeśli używasz apletów i skryptów (Priorytet 2) Tak Nie N/A
6.4 Dla skryptów i apletów upewnij się, że event handlers są niezależne od urządzenia.
7.3 Dopóki oprogramowanie nie pozwoli użytkownikom na zatrzymanie ruchomej zawartości strony , unikaj ruchu na stronach.
8.1 Twórz elementy programistyczne takie jak skrypty i aplety zgodne z zasadami dostępności lub aby były one kompatymbilne z technologiami pomocniczymi [Priorytet 1 jeśli ważna jest funkcjonalność i nie ma alternatywnych informacji, w przeciwnym razie Priorytet 2].
9.2 Upewnij się, że każdy element, który posiada swój własny interfejs może być obsługiwany be zależności od urządzenia.
9.3 Dla skryptów, sprecyzuj logiczne event handlers aniżeli event handlers zależne od urządzenia.

Priorytet 3 punkty kontrolne

Ogólnie (Priorytet 3) Tak Nie N/A
4.2 Określ rozwinięcie każdego skrótu lub akronimu tam gdzie pojawia się po raz pierwszy w dokumencie.
4.3 Określ język dokumentu.
9.4 Stwórz logiczną kolejność tabulatorów dla odnośników, kontroli i objektów.
9.5 Zapewnij skróty z klawiatury do ważnych odnośników (włącznie z tymi na mapach po stronie klienta), pól formularza i grup pól formularza.
10.5 Dopóki oprogramowanie użytkownika (włącznie z technologiami pomocniczymi) niebędzie odczytywać sąsiadujących odnośników jako odzielne, zamieść znaki pomiędzy odnośnikami, które są odzielone spacjami.
11.3 Zapewnij informację aby użytkownicy mogli otrzymywać dokumenty według swoich preferencji (np: język, typ zawartości, etc).
13.5 Zapewnij paski nawigacyjne, żeby podkreślić i udostępnić mechanizmy nawigacji.
13.6 Grupuj powiązane ze sobą odnośniki i określ te grupy oraz postaraj się zapewnić sposób ominięcia ich do czasu kiedy oprogramowanie użytkownika na to pozwoli.
13.7 Jeśli funkcje wyszukiwania są dostępne, umożliwij różnego rodzaju opcje wyszukiwania dla róznych stopni zaawansowania i dla różnych preferencji.
13.8 Umieść informację, która wyróżnia się na początku nagłówka, paragrafu, list itp.
13.9 Zapewnij informację o zbiorach dokumentów (dokumenty wielostronnicowe).
13.10 Zapewnij możliwość ominięcia wielo-wierszowych ascii-art.
14.2 Dodaj tekst z grafiką lub prezetację audialną jeśli pomoże to w zrozumieniu treści strony.
14.3 Stwórz styl prezentacji, który jest konsekwentny na wszystkich stronach.
jeśli używasz obrazów i map odnośników (Priority 3) Tak Nie N/A
1.5 Dopóki oprogramowanie użytkownika nie wyświetla odpowiedników tekstowych dla mapy odsyłaczy realizowanych po stronie klienta, zapewnij podwójne odnośnikai tekstowe każdego aktywnego regionu mapy.
jeśli stosujesz tabelki (Priorytet 3) Tak Nie N/A
5.5 Zapewnij podsumowanie tabelek.
5.6 Zapewnij skróty etykietom nagłówka.

10.3 Dopóki oprogramowanie użytkownika (w tym technologie pomocnicze) nie odczytują prawidłowo tekstu umieszczonego obok siebie, zapewnij alternatywny tekst w linii (na tej lub innej stronie) dla wszystkich tabelek w których tekst jest umieszony w równoległych kolumnach.

Jeśli używasz formularzy (Priorytet 3) Tak Nie N/A
10.4 Dopóki oprogramowanie użytkownika nie radzi sobie w sposób poprawny z pustymi polami formularza, zapewnij ustawienia domyślne zawierające wartości w polach edycyjnych i tekstowych.