TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO KOREPETYCJE SŁOWNIK

Polskie tłumaczenia specyfikacji W3C. Polskie tłumaczenie szkicu roboczego "Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0" z 27 kwietnia 2006 roku.

ttp://www.tlumaczenia-angielski.info

Zobacz inne strony


Krótki Spis Treści

Zgodność

Sekcja ta jest normatywna.

Zgodność oznacza, że zawartość internetowa spełnia kryteria sukcesu zdefiniowane w niniejszym dokumencie. Poniższa sekcja przedstawia schemat zgodności użyty w całym dokumencie.

Kryteria sukcesu dla każdej wytycznej są podzielone na trzy (3) poziomy.

Uwaga 1: Ponieważ nie wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 3 mogą być zastosowane ze wszystkimi typami treści, Zgodność z Poziomem Potrójne-A wymaga jedynie spełnienia części kryteriów Poziomu 3.

Uwaga 2: Wytyczne nie koniecznie zawierają kryteria sukcesu na każdym poziomie. Niektóre mają kryteria tylko na jednym poziomie.

Taka metoda grupowania kryteriów jest zasadniczo odmienna od tej stosowanej w WCAG 1.0. Każdemu punktowi kontrolnemu w WCAG 1.0 nadano "priorytet" zgodny z jego wpływem na zasady dostępności. Dlatego punty kontrolne Prorytetu 3 wydawały się mniej istotne niż punkty kontrolne Priorytetu 1. Grupa Robocza WCAG wierzy, że wszystkie kryteria sukcesu WCAG 2.0 są niezbędne dla niektórych ludzi. Dlatego system puntów kontrolnych i priorytetów zastosowany w WCAG 1.0 został wyminiony na kryteria sukcesu na poziomie 1, 2 i 3 jak opisano powyżej. Proszę zauważyć, że nawet zgodność ze wszystkimi trzema poziomami nie sprawi, że treść będzie dostępna dla wszytkich ludzi.

Wszystkie kryteria sukcesu WCAG 2.0 można przetestować. Niektóre mogą być testowane programami komputerowymi a inne muszą być testowane przez wykwalifikowany personel. Czasami można użyć kombinacji w postaci programów komputerowych i wykwalifikowanego personelu. Gdy ludzie znający WCAG2.0 testują taką samą treść przy użyciu tych samych kryteriów sukcesu, powinni oni otrzymać takie same rezultaty z wysoką zgodnością między oceniającymi.

Uwaga: Dla każdego kryterium sukcesu istnieje lista technik, które zdaniem grupy roboczej są wystarczające do jego spełnienia. Dla każdej techniki, istnieje test określający czy została ona odpowiednio wdrożona. Jeśli technika lub kombinacja technik przejdzie pomyślnie test(y), grupa robocza uznaje takie kryterium sukcesu za spełnione. Jednakże pomyślne przejście przez testy wszystkich technik jest niekonieczne. Nie jest również koniecznym spełnienie kryterium sukcesu używając jednej z tzw "wystarczających" technik. Mogą istnieć inne techniki, które nie są udokumentowane przez grupę roboczą i które spełniają kryterium sukcesu.

Założenia Technologiczne i "Bazy"

Dokument WCAG 2.0 definiuje wytyczne dotyczące dostępności (cele) i kryteria sukcesu (sprawdzalne kryteria dotyczące zgodności z wytycznymi na różnych poziomach dostępności). Wytyczne i kryteria sukcesu są opisane w sposób niezależny od jakiejkolwiek technologii po to aby pozolić na zgodność z wytycznymi różnym technologiom sieciowym, które wspierają dostępność. Z tego powodu WCAG 2.0 nie wymaga, ani nie zabrania stosowania jakiejkolwiek konkretnej technologii. Możliwym jest spełnienie wymogów WCAG 2.0 używając zarówno technologii W3C jak również innych, o ile dane technologie są wspierane przez oprogramowanie użytkownika włącznie z tzw. technologiami pomocniczymi.

Dokument WCAG 2.0 używa terminu "oprogramowanie użytkownika", które oznacza jakikolwiek program, który wydobywa i przedstawia użytkownikom zawartość internetową. Może to być przeglądarka, odtwarzacz medialny, urządzenie typu "plug-in" oraz inne programy - w tym technologie pomocnicze - które pomagają w wydobyciu i przedstawieniu treści internetowej. Godnym uwagi jest fakt, że definicja ta zawiera w sobie technologie pomocnicze. Technologie pomocnicze to czytniki ekranu, powiększacze ekranu, specjalistyczne klawiatury, monitory dotykowe, rozpoznawanie głosu i cała gama urządzeń wejściowych i wyjściowych projektowanych dla potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Wybór Technologi Bazowej

Przy wyborze technologii sieciowej (HTML, skrypt, etc), która będzie wykorzystana przy tworzeniu treści internetowych autorzy muszą wiedzieć które przyjęte tehnologie będą wspierane przez oprogramowanie użytkownika (włącznie z technologiami pomocniczymi) i które jest używane przez osoby niepełnosprawne. Jeśli autorzy będą polegać na technologiach które nie są wspierane, to taka treść internetowa może być niedostępna.

Zbiór takich technologii, które autor zakłada, że są wspierane i aktywne w oprogramowaniu użytkownika, ktróry jest zgodne z zasadami dostępności nazwany jest bazą. Autorzy muszą zapewnić, że informacje i funkcjonalność treści internetowej są zgodne z WCAG 2.0 przyjumjąc, że oprogramowanie użytkownika wspiera wszystkie technologie w danej bazie i że technologie takie są aktywne. Można stosować technologie nie należace do bazy, ale informacje i funkcjonalność treści internetowej musi wykazywać zgodność zarówno przy ich włączeniu jak i wyłączeniu. Jest to o tyle ważne, że niektórzy użytkownicy mogą mieć przeglądarki, które je wspierają a inni nie.

Kto ustanawia bazy?

Bazy mogą być ustanawiane przez wiele jednostek włącznie z (nie ograniczając się do) autorami, organizacjami, klientami i instytucjami państwowymi.

Dokument WCAG 2.0 nie określa żadnej konkretnej bazy. Składa się na to wiele powodów. Po pierwsze, to co jest stosowne w bazie jest także uzależnione od konkretnego środowiska. Na przykład, w przypadku treści, która będzie widziana tylko przez pracowników konkretnego zakładu, można przyjąć, że oprogramowanie użytkownika będzie wspierało bardziej zaawansowane technologie jeśli zakład zaopatrzy wszystkich pracowników w odpowiednie oprogramowanie (włącznie z technologią pomocniczą). Jednak, na publicznej witrynie można przyjąć bardziej konserwatywny poziom technologii. Bazy mogą się także różnić w zależności od strefy administracyjnej (np: państwo, województwo, etc). Po drugie, poziom technologii, który można założyć, że jest wspierany przez oprogramowanie zgodne z zasadami dostępności zmieni się w przyszłości.

Niektóre przykłady scenariuszy prowadzących do różnych baz:

Przykład 1: Strona rządowa, która przedstawia informację publiczną. Organ rządowy publikuje informacje dla społeczeństwa. Konkretna baza to jedynie technologie, które są szeroko wspierane przez więcej niż jeden typ oprogramowania użytkownika zgodnego z zasadami dostępności i w miarę przystępnego cenowo. Rząd okresowo zmienia bazę, która wymagana jest dla autorów witryn rządowych aby odzwierciedlić ciągle rosnącą zdolność taniego oprogramowania użytkownika (włącznie z technologiami pomocniczymi) do pracy z nowymi technologiami.

Przykład 2: Rząd dostarcza oprogramowanie użytkownika wszystkim obywatelom, którzy go potrzebują. Rząd dostarcza wszystkim obywatelom oprogramowanie, które posiada wsparcie dla najnowszych technologii. Rząd ten jest w stanie ustalić bazę, która zawiera te technologie na wszystkich swoich witrynach ponieważ może on przyjąć, że oprogramowanie posiadane przez obywateli będzie mogło poradzić sobie z tymi technologiami.

Przykład 3: Prywatny Intranet. Organizacja (prywatna lub publiczna) daje swoim pracownikom narzędzia informatyczne, których potrzebują do wykonowania swojej pracy. Baza intranetu używanego jedynie przez pracowników zawiera nowe technologie, które są wsparte tylko przez oprogramowanie posiadane przez pracowników. Ponieważ firma kontorluje oprogramowanie, które będzie miało dostęp do zawartości intranetu, autor ma dokładną wiedzę co do technologii wspeiranych przez takie oprogramowanie (włącznie z technologiami pomocniczymi).

Uwaga: Bazy nie są wyszczególnione w stosunku do konkretnych oprogramowań użytkownika ale w stosunku do technologii, które są wspierane i aktywne w tych oprogramowaniach (włącznie z technologiami pomocniczymi).

Stosowanie Technologii nie będących częścią bazy

Autorzy mogą używać technologii, które nie należą do bazy pod warunkiem, że nie polegają oni jedynia na tych technologiach w przekazywaniu informacji lub funkcjonalności. Także obecność innych technologii nie może blokować zdolności użytkowników do dostępu do treści internetowej poprzez technologie będące w grupie bazy. Specyficznie, należy zapewnić aby:

 1. Cała treść i funkcjonalność były dostępne przy użyciu jedynie technologii należącej do bazy.

 2. Technologie nie będące częścią bazy nie odziaływały (nie blokują) na treść

  1. kiedy używane są przez oprogramowanie użytkownika, które wspiera jedynie technologie bazowe,

  2. kiedy używane są przez oprogramowanie użytkownika, które wspiera zarówna technologie bazowe jak i dodatkowe.

Dodatkowe informacje (nie normatywne) na temat baz są dostępne na stronie O Bazach WCAG 2.0. (http://www.w3.org/WAI/WCAG20/baseline/)

Poziomy zgodności i baza

 1. Zgodność z WCAG 2.0 Poziom A oznacza, że wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 1 wytycznych są spełnione przy założeniu, że oprogramowanie użytkownika jedynie wspiera technonologie w konkretnej bazie.

 2. Zgodność z WCAG 2.0 Poziom Podwójne-A (AA) oznacza, że wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 1 i 2 wytycznych są spełnione przy założeniu, że oprogramowanie użytkownika jedynie wspiera technonologie w konkretnej bazie.

 3. Zgodność z WCAG 2.0 Poziom potrójne-A (AAA) oznacza, że wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 1 i 2 oraz przynajmniej połowa (50%) kryterów Poziomu 3 wytycznych stosowanych do typu treści są spełnione przy założeniu, że oprogramowanie użytkownika jedynie wspiera technonologie w konkretnej bazie.

Jeśli kryterium sukcesu ma związek z przyszłym komponentem lub typem treści które nie jest zastosowane (na przykład, nie ma żadnych informacji multimedialnych na witrynie), wtedy kryterium jest spełnione automatycznie.

Deklaracje zgodności

Deklaracje zgodności stosuje się do jednostek sieciowych i zbiorów jednostek sieciowych. (Jednostki sieciowe często przyjmują formę tradycyjnych stron internetowych ale mogą one również przyjąć formę środowiska w pełni interakcyjnego.)

Wymagane komponenty deklaracji zgodności

Deklaracje zgodności nie są wymagane. Jednakże, jeśli zdecyduje się na umieszczenie deklaracji zgodności, musi ona zawierać następujące elementy:

 1. Datę deklaracji

 2. Wytyczne tytuł/wersję: "Web Content Accessibility Guidelines 2.0"

 3. Adres URI wytycznych: http://www.w3.org/TR/2006/REC-WCAG20-YYYYMMDD/

  Uwaga: Poprawna data zmieni się "YYYYMMDD" kiedy WCAG 2.0 są opublikowane jako Rekomendacja W3C.

 4. Spełniony poziom zgodności: (Poziom A, AA lub AAA)

 5. Bazę użytą podczas składania deklaracji. (Technologie bazowe mogą być wyszczególnione w deklaracji lub w przypadku gdy baza jest gdzieś opublikowana, można cytować taka bazę podając jej adres URI.)

 6. Zasięg deklaracji ( URI, lista URI, lub zbiór URI zdefinowany przez wyrażenie regularne)

Opcjonalne komponenty deklaracji zgodności:

 1. Lista dodatkowych spełnionych kryteriów poza standardową deklaracją.

 2. Lista konkretnych technologii "Oparto na" na których oparto treść internetową podczas jej tworzenia, dla której to treści składa się deklarację (Mogą to być języki znaczników, języki arkuszy stylów, języki programistyczne/skryptów, formaty obrazów i formaty mulimediów.)

  • "Oparto na" oznacza, że treść nie spełniłaby warunków WCAG 2.0 na deklarowanym poziomie gdyby takie technologie zostały wyłączone lub gdyby nie były on wsparte)

  • Wszystkie technologie "Oparto na" muszą być w bazie.

 3. Lista konkretnych technologii, które zostaly "zastosowane ale nie Oparto na"

  • Jeśli technologia jest "zastosowana ale nie Oparto na", a treść ciągle spełnia wymogi WCAG 2.0 na deklarowanym poziomie zgodności nawet jęśli taka technologia jest wyłączona lub nie wspierana.

 4. Lista oprogramowań użytkownika na których treść jzostała przetestowana. Powinna ona zawierać technologie pomocnicze.

 5. Informacje na temat odbiorców. Może to być język, informacja geograficzna i inna informacja dotycząca odbiorców dla których treść jest przeznaczona. Informacja o odbiorcach NIE może określać niczego co wiąże się z niepełnosprawnością lub wymogami fizycznymi, zmysłowymi, czy też kognitywnymi.

Przykłady deklaracji zgodności:

Przykład 1: 23 marca 2005, http://www.wondercall.example.com zgodne z W3C WCAG 2.0, Poziom ZgodnościA. Bazą dla deklaracji jest HTML 4.01. Treści " Oparto na " specyfikacji: HTML 4.01. Treść "stosuje ale nie Oparto na" specyfikacjach: CSS2 i gif. Treść testowano przy użyciu następujących oprogramowań i technologii pomocniczych: Firefox 1.5 na Windows 2000 SP4 z Jaws 7.0, Firefox 1.5 na Windows XP SP 2 z Jaws 7.0, IE 6.0 na Windows 2000 SP4 z Jaws 4.51, IE 6.0 na Windows 2000 SP4 z Jaws 7.0 i Firefox 1.5 na Windows XP SP2 z Jaws 7.0, Safari 2.0 z OS X 10.4.

Przykład 2: 5 maja 2006, "G7: Wstęp " http://telcor.example.com/nav/G7/intro.html jest zgodny z W3C WCAG 2.0. Poziom Zgodności Podwójne-A. Dodatkowo spełnione zostały następujące kryteria sukcesu: 1.1.2, 1.2.5 i 1.4.3. Baza niniejszej deklaracji to: UDBaseline#1-2006 dostępna na stronie http://UDLabs.org/Baseline#1-2006.html. Treść "oparto na" specyfikacji: XHTML 1.0 (Strict) i Real Video. Treść "stosuje ale nie Oparto na" specyfikacjach: JavaScript 1.2, CSS2.

Przykład 3: 21 czerwca 2007, http://example.com/nav and http://example.com/docs jest zgodny z W3C WCAG 2.0, Zgodność Potrójne-A. Bazą jest ISA-Baseline#2-2007 dostępna na stronie http://ISA.example.gov/Baselines/BL2-2007. Treść "oparto na" specyfikacjach: XHTML 1.0 (Strict), CSS2, JavaScript 1.2, jpeg, png. Treść została przetestowana na technologiach dostępnych na stronie http://example.com/docs/WCAG20/test/technologies.html.

Uwagi na temat zgodności

Jednostka sieciowa jest zgodna z WCAG 2.0 na określonym poziomie zgodności jeśli jej cała zawartość (w tym źródła drugorzędne stonowiącej część jednostki sieciowej) jest zgodna z tym poziomem.

Uwaga: Jeśli URI zawiera wiele wersji, które są przedstawiane poprzez negocjacje z serwerem, deklaracja zgodności będzie składana dla jednostki sieciowej, która jest wywoływana gdy proces negocjacyjny jest zatrzymany (pod warunkiem, że serwer nie pokaże błędu przy takim warunku, w którym to przypadku jedna z negocjowanych form powinna być zgodna) ( Zobacz kryterium sukcesu 4.2.1 .)

Treść łączona

Czasami jednostki sieciowe są składane (" łączone") z wielu źródeł, które mogą (lub nie) posiadać własny poziom zgodności.fW rzeczywistości, mogą to nawet nie być jednostki sieciowe i przez to, czasami, nie będą same mogły wykazać zgodności ze wszystkimi kryteriami sukcesu. Jednostki autorskie są zdefiniowane jako "zbiór materiałów połączonych w całość przez autora" . Poziom zgodności dla jednostki sieciowej zawierającej jednostki autorskie jest równy najniższemu poziomowi zgodności deklarowanej dla zawartości jednostki sieciowej i jednostek autorskich w niej zawartych - włącznie z deklaracjami dla łączonych jednostek autorskich. Jeśli pojedyncze jednostki autorskie nie posiadają deklaracji zgodności wtedy deklaracja musi byc oparta na jednostce sieciowej z jednostkami autorkimi, które się w niej znajdują.

 

Zasięg deklaracji zgodności

Deklaracje zgodności mogą być ograniczone lub wykazywać "zasięg" i stosować się jedynie do części witryny. Pozwala się na ustalenie zasięgu poprzez URI wykluczające pewne sekcje witryny po to aby autorzy mogli składać deklaracje przynajmnie dla niektórych jej części. Przykład 3 powyżej jest ograniczoną deklaracją zgodności. Zasięg nie może wykluczać konkretnego typu zawartości (na przykład, obrazów czy skryptów) ponieważ pozwoliłoby to na wykluczenie poszczególnych kryteriów sukcesu.

Podczas gdy ustalanie zasięgu może dodać i wykluczyć części witryny, procesy (takie jak zkupy) i jednostki autorskie muszą być rozważane jako całość. Jeśli część jednostki sieciowej będącej częścią procesu lub jakieś zadania nie jest zgodna na jakimś poziomie, to nie można składać deklaracji na tym poziomie dla jakiejkolwiek jednostki sieciowej w takim procesie. To samo dotyczy jednostek autorskich.

Przykład 1: Sklep internetowy ma serię stron, które są wykorzystywane do wyboru i zakupu produktów. Wszystkie strony z tej serii muszą wykazywać zgodność aby można było złożyć deklarację dla jakiejkolwiek strony, która jest częścią tej serii.

Przykład 2: Witryna ma kolekcję wideo dla której nie chce składać deklaracji zgodności. Filmy wideo są umieszczone w jednym miejscu (np: example.com/movies.php). Deklaracja zgodności witryny lub jej części wyklucza miejsce gdzie znajdują się filmy. Deklaracja taka jest ważna o ile jednostki sieciowe do których się ona odnosi posiadają jedynie linki do filmów wideo a nie wyświetlają filmów jako część strony (tzn o ile wideo nie jest osadzone w treści strony dla której składa się deklarację).

Uwaga 1: Umieszczanie odnośników do treści, które nie są zgodne z wytycznymi nie jest zabronione. Umieszczanie odnośników do treści, które nie są zgodne z wytycznymi jest dozwolone pod warunkiem że:

 • treść taka nie jest przedstawiona razem ze stroną (lub inną jednostką sieciową) lub

 • treść sama nie jest jednostką sieciową zawartą w zbiorze URI który jest objęty deklaracją, lub

 • treść nie jest jednostką sieciową będącą częścią procesu objętego deklaracją.

Uwaga 2: W każdym z tych przypadków, dla ważności deklaracji, treść musi spełniać wymogi wytycznych.

Część dotycząca zasięgu zgodności nie wyklucza tego aby organizacje, klienci lub Rząd wymagali by wszystkie części witryny były zgodne z zasdami dostępności i spełniały pewien poziom zgodności z wytycznymi WCAG 2.0. WCAG 2.0 nie wymagają tego aby całe witryny były zgodne, chociaż jest to pożądne.

Zawartość, która jest zgodna z zasadami WCAG 1.0

Szkic Roboczy WCAG 2.0 buduje na WCAG 1.0 i odzwierciedla opinie otrzymane od momentu publikacji WCAG 1.0 w maju 1999 roku.

Grupa Robocza do spraw Wytycznych Dotyczących Dostępu do Zawartości Sieci pracuje nad tym by zapewnić, że organizacje i osoby prywatne, które obecnie używają WCAG 1.0 (który to dokument jest dokumentem stabilnym i normatywnym w tej chwili) mogli przejść bez problemu do WCAG 2.0. Informacje na temat podobieństw i różnic pomiędzy punktami kontrolnymi WCAG 1.0 i wytycznymi WCAG 2.0 oraz kryteriami sukcesu są dostępne w Załączniku D: Porównanie punktów kontrolnych WCAG 1.0 do WCAG 2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG20/appendixD.html).

Autorzy, których treści są obecnie zgodne z zasadami WCAG 1.0 mogą wykorzystać to kiedy dokonują przejście na WCAG 2.0. Umożliwia im to twierdzenie zgodności. Na przykład, "Materiały utworzone i zmodyfikowany przed 31 grudnia 2006 roku są zgodne z WCAG 1.0 Poziom AA. Materiały utworzone i zmodyfikowany po 31 grudnia 2006 roku są zgodne z WCAG 2.0 Poziom AA."

Jak odwoływać sie do WCAG 2.0 z innych dokumentów

Referencje informacyjne

Odwołując się do WCAG 2.0 w sposób informacyjny, można użyć następującego formatu:

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Recommendation XX Month Year. (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/, Latest version at http://www.w3.org/TR/WCAG20/)

Powoływanie się na WCAG 2.0 w innym standardzie z oświadczeniem zawierającym słowo "powinien"

Powołując się na WCAG 2.0 w standardzie zawierającym słowo powinien (lub słowo wyrażające sugestię) należy odwołać się do całego dokumentu WCAG 2.0. Oznacza to, że wszystkie trzy poziomy WCAG 2.0 powinny być rozważone, ale żaden nie jest wymagany. W takim przypadku, formatem, który należy użyć w oświadczeniu zawierającym słowo "powinien" jest:

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Recommendation XX miesiąc rok. (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

 

Powoływanie się na WCAG 2.0 w innym standardzie z oświadczeniem zawierającym słowo "ma"

Cytując WCAG 2.0 jako pewien wymóg (np: oświadczenie ze słowem ma w standardzie lub przepisie), referencja musi zawierać konkretną część WCAG 2.0, która jest wymagana. Powoływanie się na WCAG 2.0 w taki sposób podlega następującym zasadom:

 1. Zgodność z zasadami WCAG 2.0 na jakimkolwiek poziomie wymaga aby wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 1 zostały spełnione. Referencje do WCAG 2.0 nie mogą dotyczyć żadnego podzbioru Poziomu 1.

 2. Ponad Poziomem 1, oświadczenie zawierające słowo "ma" może zawierać podzbiory wytcznych Poziomu 2 i 3. Oznacza to, że możliwym jest stawianie wymogów aby "wszystkie kryteria Poziomu 1 i [konkretna lista kryterów Poziomu 2 i 3 ]" zostały spełnione.

 3. Jeśli deklaruje się Zgodność z WCAG 2.0 na Poziomie 2 to wszystkie kryteria Poziomu 1 i 2 muszą być spełnione.

 4. Jeśli deklaruje się Zgodność z WCAG 2.0 na Poziomie 3 to wszystkie kryteria Poziomu 1 i 2 oraz przynajmniej 50% kryteriów Poziomu 3 stosowanych do typów zawartości muszą być spełnione.

Przykłady

Cytowanie jedynie kryteriów sukcesu Poziomu 1 (Zgodność Pojedyncze-A):

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Recommendation XX Miesiąc Rok, kryteria sukcesu Poziomu 1. (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

Cytowanie kryteriów Poziomu 1 i 2 (Zgodność Podwójne -A):

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Recommendation XX Miesiąc Rok, kryteria sukcesu Poziomu 1 & Poziomu 2 (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

Cytowanie kryteriów sukcesu Poziomu 1 i wybranych kryteriów Poziomu 2 i Poziomu 3:

Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Recommendation XX Miesiąc, Rok, kryteria sukcesu Poziomu 1 Year plus kryteria sukcsu 1.x.x, 2.y.y, … 3.z.z. (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

Uwaga: Nie zaleca się żeby Zgodność Potrójne-A była wynagana dla całej witryny.

Przykład użycia referencji WCAG w oświadczeniu zawierającym słowo "ma" .

Cała zawartość na publicznie dostępnych witrynach ma być zgodna z zasadami Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C World Wide Web Consortium Recommendation XX Miesiąc Rok , kryteria sukcesu Poziomu 1 plus kryteria sukcesu 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.4.2-6, 3.1.6 (http://www.w3.org/TR/200X/REC-WCAG20-YYYYMMDD/)

Odnoszenie się do zawartości z dokumentów pomocniczych WCAG

Techniki wyszczególnione w dokumencie "Zrozumienie WCAG 2.0" i opisane w innych dokumentach pomocniczych nie są częścią normatywnej Rekomendacji WCAG 2.0 i nie powinny być cytowane przy odwoływaniu się do samych wytycznych WCAG 2.0. Odwołania do technik w dokumentach pomocniczych powinny być cytowane oddzielnie.

Techniki można cytować w oparciu o dokument konkretnej Techniki lub w oparciu o główny dokument technik WCAG 2.0. Na przykład, technikę "Używanie atrybutu 'alt' na elementach 'img' " można cytować w następujący sposób:

"Używanie atrybutu 'alt' na elementach 'img", W3C World Wide Web Consortium Note. (URL: http://www.w3.org/TR/NOTE-WCAG20-TECHS/UsingAltOnImg.html/)

lub

W3C World Wide Web Consortium (200x): WCAG2.0 HTML Techniques (URL: http://www.w3.org/TR/NOTE-WCAG20-TECHS/HTMLTechs.html)

Uwaga: Techniki nie są tworzone po to by się do nich odwoływać jako "wymagane" z jakiegokolwiek standardu czy przepisu.