TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO KOREPETYCJE SŁOWNIK

Polskie tłumaczenia specyfikacji W3C. Polskie tłumaczenie szkicu roboczego "Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0" z 27 kwietnia 2006 roku.

http://www.tlumaczenia-angielski.info

Zobacz inne stronyKrótki Spis Treści

Wytyczne WCAG 2.0

Sekcja ta jest normatywna.

Zasada 1: Treść musi być widoczna.

Wytyczna 1.1 Zapewnij tekst jako alternatywę dla wszystkich informacji nietekstowych

Kyterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 1.1

1.1.1 Dla całej zawartości nietekstowej, jedno z następujących musi byc prawdziwe: [Jak spełnić 1.1.1]

Kyterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 1.1

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 2 dla tej wytycznej)

Kyterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 1.1

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 3 dla tej wytycznej)

Wytyczna 1.1 zagadnienia (text-equiv)

Wytyczna 1.2 Zapewnij synchronizowane alternatywne formy multimediów

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 1.2

1.2.1 Obecne są napisy w nagranych multimediach. [Jak spełnić 1.2.1]

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 1.2

1.2.3 Istnieją opisy audio prezentacji wideo dla nagranych multimediów. [Jak spełnić 1.2.3]

1.2.4 Istnieją napisy w nagranych multimediach. [Jak spełnić 1.2.4]

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 1.2

1.2.6 Istnieją rozszerzone opisy audio prezentacji wideo w nagranych multimediach. [Jak spełnić 1.2.6]

Wytyczna 1.2 zagadnienia (media-equiv)

Wytyczna 1.3 Upewnij się, że informacje i struktura mogą być oddzielone od prezentacji

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 1.3

1.3.1 Informacje i związki przekazane w prezentacji mogą być określone programistycznie a powiadomienie o ich zmianach jest dostępne dla oprogramowania użytkownika, włącznie z technologiami pomocniczymi. [Jak spełnić 1.3.1]

1.3.2 Jakakolwiek informacja przekazywana kolorem jest także przekazywana bez użycia kolor. [Jak spełnić 1.3.2]

1.3.3 Kiedy kolejność treści ma wpływ na jej znaczenie, kolejność taka może być określona programistycznie. [Jak spełnić 1.3.3]

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 1.3

1.3.4 Informacja, która jest przekazywana poprzez zmiany w prezentacji tekstu jest także dostępna w tekście lub zmiany w prezentacji tekstu mogą być określona programistycznie. [Jak spełnić 1.3.4]

1.3.5 Informacja wymagana do zrozumienia i obsługi treści nie polega na kształtach, rozmiarze, wizualnej lokalizacji lub orientacji komponentów. [Jak spełnić 1.3.5]

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 1.3

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 3 dla tej wytycznej)

Wytyczna 1.3 zagadnienia (content-structure-separation)

Wytyczna 1.4 Spraw aby informacje pierwszoplanowe nie zlewały się z tłem

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 1.4

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 1 dla tej wytycznej.)

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 1.4

1.4.1 Tekst lub diagramy orzaz ich tło mają stosunek różnicy jasności równy co najmniej 5:1. [Jak spełnić 1.4.1]

1.4.2 Dostępny jest mechanizm do wyłączania poszczególnych plików audio automatycznie grających w tle bez zmuszania użytkownika do wyłączania całego audio. [Jak spełnić 1.4.2]

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 1.4

1.4.3 Tekst lub diagramy orzaz ich tło mają stosunek różnicy jasności równy co najmniej 10:1. [Jak spełnić 1.4.3]

1.4.4 Treści audio nie zawierają dodatkowych dźwięków w tle, dźwięki w tle mogą być wyłączone lub dźwięki takie są przynajmniej o 20 decybeli niższe od treści audio z wyjątkiem okazyjnych efektów dźwiękowych. [Jak spełnić 1.4.4]

Uwaga: Różnica 20 decybeli w poziomie dźwięku oznacza, że dźwiek jest prawie czterokrotnie (4x) głośniejszy lub cichszy od dźwięku pierwszoplanowego.

Wytyczna 1.4 zagadnienia (visual-audio-contrast)

Principle 2: Komponenty interfejsu zawarte w treści muszą być operacyjne

Wytyczna 2.1 Spraw aby wszystkie funkcje można było wykonać z klawiatury

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 2.1

2.1.1 Żadne z dostępnych funkcji nie podlegają restrykcjom czasowym i wszystkie są wykonywane z interfejsu klawiatury, z wyjątkiem kiedy zadanie wymaga wejścia danych analogowych, które są ograniczone czasowo. [Jak spełnić 2.1.1]

Uwaga: Nie wyklucza to i nie powinno zniechęcać do używania innych metod wprowadzania danych (takich jak myszka) poza medodą tradycyjną za pomocą klawiatury.

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 2.1

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 2 dla tej wytycznej.)

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 2.1

2.1.2 Żadne z dostępnych funkcji nie podlegają restrykcjom czasowym i wszystkie są wykonywane z interfejsu klawiatury. [Jak spełnić 2.1.2]

Wytyczna 2.1 zagadnienia (keyboard-operation)

Wytyczna 2.2 Pozwól użytkownikom kotrolować limity czasu podczas czytania i różnego typu interakcji

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 2.2

2.2.1 Dla każdej funkcji time-out będącej częścią treści, przynajmniej jedno z poniższych powinno być prawdziwe: [Jak spełnić 2.2.1]

  • użkownik może dezaktywować time-out lub

  • użytkownik może dopasować czas time-out'u, który długość jest przynajmniej dziesięciokrotnie większa niż ustawienie domyślne lub

  • ostrzega się użytkownika zanim upłynie oczekiwany czas oraz daje się użytkownikowi przynajmniej 20 sekund na przedłużenie time-out'u prostą czynnością (np: "nasiśnij jakikolwiek klawisz") oraz użytkownik może przedłużyć time-out przynajmniej dziesięciokrotnie lub

  • time-out jest istotną częścią wydarzenia odbywającego się w czasie rzeczywistym (na przykład, aukcja) i nie możliwym jest zastosowanie alternatyw lub

  • time-out is częścią czynności gdzie czas jest czymś nieodzownym (na przykład, gra lub test oparty na czasie) i limity czasowe nie mogą zostac zwiększone bez unieważnienia takiej czynności.

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 2.2

2.2.3 Treść może być zatrzymana przez użytkownika pod warunkiem, że czas lub ruch nie jest częścią czynności gdzie czas lub ruch jest czymś nieodzownym. [Jak spełnić 2.2.3]

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 2.2

2.2.4 Z wyjątkiem wydażeń odbywających się w czasie rzeczywistym, czas nie jest ważnym elementem wydażenia lub czynności prezentowanej przez treść. [Jak spełnić 2.2.4]

2.2.5 Przerwy takie jak na uaktualnianie zawartości mogą być przesunięte w czasie lub wstrzymane przez użytkownika, z wyjątkiem przerw wynikających z nagłych sytuacji. [Jak spełnić 2.2.5]

2.2.6 Kiedy wygasa sesja uwierzytelniona, użytkownik może kontynuować daną czynność bez utraty danych po ponownym uwierzytelnieniu. [Jak spełnić 2.2.6]

Wytyczna 2.2 zagadnienia(time-limits)

Wytyczna 2.3 Pozwól użytkownikom pomijać treści, które mogą spowodować ataki związane ze światłoczułością

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 2.3

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 2.3

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 2 dla tej wytycznej.)

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 2.3

2.3.2 Jednostka sieciowa nie zawiera żadnych komponentów migają częściej niż trzy razy na sekundę. [Jak spełnić 2.3.2]

Wytyczna 2.3 zagadnienia (seizure)

Wytyczna 2.4 Zapewnij mechanizmy, które są pomocne w znalezieniu informacji, orientacji i nawigacji

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 2.4

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 2.4

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 2.4

Wytyczna 2.4 zagadnienia (navigation-mechanisms)

Wytyczna 2.5 Pomóż użytkownikom uniknąć błędów i ułatw poprawę błędów, które się pojawiły

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 2.5

2.5.1 Jeśli wykryty zostaje błąd danych wejściowych, błąd taki jest zidentyfikowany i opisany w tekscie dla użytkownika. [Jak spełnić 2.5.1]

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 2.5

2.5.2 Jeśli wykryty zostaje błąd danych wejściowych i znane są metody jego poprawy oraz mogą być one zastosowane bez ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa lub celu treści, metody te powinny być przedstawione użytkownikowi. [Jak spełnić 2.5.2]

2.5.3 Formularze do zawierania tranzakcji prawnych i finansowych, które modyfikują lub usuwają dane z systemu gdzie są przechowywane, powinny spełniać jeden z następujących wymogów: [Jak spełnić 2.5.3]

  1. Czynności są odwracalne.

  2. Czynności są sprawdzane pod względem błędów danych wejściowych zanim przejdzie się do następnego kroku w danym procesie.

  3. Użytkownik może przeglądnąć i potwierdzić informacje przed ich wysłaniem.

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 2.5

2.5.4 Dostępna jest pomoc na temat bieżącej funkcji w tekstowych danych wejściowych. [Jak spełnić 2.5.4]

Wytyczna 2.5 zagadnienia (minimize-error)

Zasada 3: Treść jak i Sterowanie muszą być zrozumiałe

Wytyczna 3.1 Zapewnij tekst, który jest czytelny i zrozumiały.

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 3.1

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 3.1

3.1.2 Język naturalny każdego fragmentu lub frazy w jednostce sieciowej może być określony programistycznie. [Jak spełnić 3.1.2]

Uwaga: Wymóg ten nie dotyczy poszczególnych słów lub fraz będących częścią podstawowego języka treści.

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 3.1

3.1.3 Dostępny jest mechanizm przedstawiający definicje słów lub fraz użytych w nietypowy lub ograniczony sposób, włącznie z idiomami i żargonem. [Jak spełnić 3.1.3]

3.1.4 Dostępny jest mechanizm do znalezienia rozwiniętych form skrótów. [Jak spełnić 3.1.4]

3.1.5 Kiedy tekst wymaga umiejętności czytania na poziomie większym niż poziom szkoły gimnazjalnej, dostępna jest treść uzupełniająca, która nie wymaga umiejętności czytania na większym poziomie niż gimnazjalny. [Jak spełnić 3.1.5]

3.1.6 Dostępny jest mechanizm do przedstawienia wymowy słów bez której to nie możliwym jest ustalenie znaczenia tych słów. [Jak spełnić 3.1.6]

Wytyczna 3.1 zagadnienia (meaning)

Wytyczna 3.2 Uczyń rozmieszczenie treści jak również funkcje łatwymi do przewidzenia.

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 3.2

3.2.1 Kiedy koncentracja jest na jakimkolwiek komponencie, nie powoduje to zmiany kontekstu . [Jak spełnić 3.2.1]

3.2.2 Zmiana ustawień pól formularzy i kontroli nie spowoduje automatycznie zmiany kontekstu (poza przejściem do następnego pola w kolejności tabularycznej), chyba, że jednostka autorska zawiera instrukcje obok kontroli opisujące co się wydarzy. [Jak spełnić 3.2.2]

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 3.2

3.2.3 Mechanizmy nawigacyjne, które powtarzają się na wielu jednostkach sieciowych w grupie jednostek sieciowych lub inne główne źródła pojawiają się w takiej samej kolejności za każdym razem kiedy są powtarzane, chyba, że zmiana jest zainicjowana przez użytkownika. [Jak spełnić 3.2.3]

3.2.4 Komponenty mające taką samą funkcję w zbiorze jednostek sieciowych są identyfikowane w sposób konsekwentny. [Jak spełnić 3.2.4]

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 3.2

3.2.5 Zmiany kontekstu są przeprowadzane jedynie na żądanie użytkownika. [Jak spełnić 3.2.5]

Wytyczna 3.2 zagadnienia (consistent-behavior)

Principle 4: Zawartość stron powinna być wystarczająco silna aby pracować z bieżącym i przyszłym oprogramowaniem użytkownika (włączając technologie pomocnicze)

Wytyczna 4.1 Wspieraj kompatybilność z bieżącym i przyszłym oprogramowaniem użytkownika (włączając technologie pomocnicze)

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 4.1

4.1.1 Jednostki sieciowe lub komponenty autorskie mogą być parsowane w sposób jedonoznaczny oraz związki w otrzymanej w rezultacie strukturze danych są również jednoznaczne. [Jak spełnić 4.1.1]

4.1.2 Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika, można określić programistycznie ich nazwę i rolę , wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika mogą być ustawione programistycznie oraz dostępna jest informacja o ich zmianie dla oprogramowania użytkownika, włącznie z technologiami pomocniczymi. [Jak spełnić 4.1.2]

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 4.1

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 2 dla tej wytycznej.)

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 4.1

(Brak Kyterium sukcesu Poziom 3 dla tej wytycznej.)

Wytyczna 4.1 zagadnienia (ensure-compat)

Wytyczna 4.2 Upewnij się, że zawartość strony jest dostępna lub zapewnij alternatywy, które będą dostępne

Kryterium sukcesu Poziom 1 dla Wytycznej 4.2

4.2.1 Przynajmniej jedna wersja treści spełnia wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 1, ale wersje alternatywne , które nie spełniają wszystkich kryteriów Poziomu 1 mogą być dostępne z tego samego URI. [Jak spełnić 4.2.1]

4.2.2 Treść spełnia następujące kryteria nawet gdy używa ona technologii nie będącej w wybranej bazie: [Jak spełnić 4.2.2]

  1. Jeśli do treści można wejść z klawiatury można z niej również wyjść przy pomocy klawiatury.

  2. Treść jest zgodna z kryterium sukcesu 2.3.1 (general and red flash).

Kryterium sukcesu Poziom 2 dla Wytycznej 4.2

4.2.3 Przynajmniej jedna wersja treści spełnia wszystkie kryteria sukcesu Poziomu 2, ale wersje alternatywne , które nie spełniają wszystkich kryteriów Poziomu 2 mogą być dostępne z tego samego URI. [Jak spełnić 4.2.3]

Kryterium sukcesu Poziom 3 dla Wytycznej 4.2

4.2.4 Treści implementowane przy użyciu technologii nie będących częścią wybranej bazy spełniają wszystkie wspierane przez te technologie wymogi Poziomu 1 i Poziomu 2. [Jak spełnić 4.2.4]

Wytyczna 4.2 zagadnienia (accessible-alternatives)