TłUMACZENIA ANGIELSKI METODYKA JĘZYKOZNAWSTWO KOREPETYCJE SŁOWNIK

Polskie tłumaczenia specyfikacji W3C. Polskie tłumaczenie szkicu roboczego "Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci 2.0" z 27 kwietnia 2006 roku.

ttp://www.tlumaczenia-angielski.info

Zobacz inne strony


Krótki Spis Treści

Wstęp

Sekcja ta jest sekcją informacyjną.

Jesteś w trakcje lektury Wytycznych Odnośnie Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci (WCAG) wersja 2.0. Jest to główny dokument, który definiuje wymagania tworzenia zawrtości sieciowych dostępnymi dla szerokiej rzeszy ludzi niepełnosprawnych w tym niewidomych, ze słabym wzrokiem, z problemami słuchu, z problemami uczenia się, posiadających pewne ograniczenia kognitywne, ruchowe, kłopoty z mową, światłoczułość lub z innymi. Przestrzeganie tych wytycznych sprawi, żei strony będą bardziej dostępne również dla większości użytkowników, włącznie z osobami sarszymi. Pozwoli to również na dostęp do zawartości sieci z różnego typu urządzeń - w tym z dużej ilości tak zwanych urządzeń technologii pomocniczych i technologii mobilnych.

WCAG 2.0 obejmuje szeroką zakres rekomendacji do tworzenia zawartosci sieci, które będą bardziej dostępne. Wytyczne nie zawierają rekomendacji związanych z użytecznością, z wyjątkiem kiedy ma to bezpośredni związek z dostępem.

Dokument WCAG 2.0 składa się z:

Dokumenty Pokrewne

Oprócz wytycznych WCAG 2.0 istnieje szereg pokrewnych dokumentów pomocniczych, które zawierają dodatkowe informacje i przykłady. Dokumenty te mają jedynie charakter informacyjny i nie definiują zgodności z WAG 2.0. Jedynie obecny dokument (WAG 2.0) jest dokumentem normatywnym. Oznacza to, że jedynie niniejszy dokument może być używany do określenia zgodności z wytycznymi. Aby sprawdzić dokładny zapis kryteriów sukcesu oraz informacje dotyczące dokumentowania zgodności, czytelnik powinien odnieść się do wytycznych WAG 2.0.

Inne dokumenty w tym zestawie mają na celu pomóc czytelnikom zrozumieć WCAG 2.0 oraz w tym jak tworzyć treści zgodne z wytycznymi. Dokumenty informacyjne są napisane dla szerokiej rzeszy odbiorców, włącznie ale nie ograniczając się do :

Obecnie, dokumenty informacyjne to:

Grupa Robocza planuje publikację wielu dokumentów technik dotyczących konkretnych technologii, które pokażą jak postępować zgodnie z wytycznymi WAG 2.0 stosując technologie nie będące standardami W3C. Proszę odwiedzić Stronę Główną Grupy Roboczej po kompletną listę tych i innych dokumentów informacyjnych powiązanych z WCAG 2.0.

Podjęto kroki aby wytyczne WCAG 2.0 i wyżej wymienione dokumenty pomocnicze były tak czytelne i użyteczne jak to tylko możliwe zachowując zarazem dokładność i jasność potrzebną w specyfikacjach technicznych. Niekiedy, terminy techniczne są potrzebne dla jasności lub testowania. W takich przypadkach, terminy są zdefiniowane w Załączniku A: Słownika Terminów . Aby pomóc czytelnikom, zamieszczono odnośnik "Jak spełnić" przy każdym kryterium sukcesu, który połączy czytelnika jednym kliknięciem ze szczegółową informacją na temat konkretnych technik związanych z danym kryterium.

Grupa Robocza rozumie, że czytelnicy, którzy są nowicjuszami w dziedzinie dostępności mogą potrzebować dodatkowych informacji. Dla tych czytelników, proponuje się zapoznanie się z pracami Web Accessibility Initiative i Education and Outreach Working Group. Artykuł zatytułowany Getting Started: Making a Web Site Accessible i How People with Disabilities Use the Web są szczególnie pomocne.

Narzędzia Autorskie

Duża cześć zawartości internetowej jest tworzona narzędziami autorskimi. Narzędzia te w dużej mierze określają jak zawartości internetowe będą implementowane poprzez podejmowanie samodzielnych decyzji bezpośrednio lub ograniczenie wyboru dla autora treści. W rezultacie narzędzia autorskie będą grały istotną rolę w tworzeniu treści internetowych, które będą zgodne z Wytycznymi Dotyczącymi Ułtwień Dostępu Do Zawartości Sieci. Jednocześnie zalecamy aby wszyscy autorzy treści internetowych byli zaznajomieni z wytycznymi, gdyż pomoże to w tworzeniu dostępnych treści a adaptacja wytycznych może się różnić pomiędzy narzędziami.

Deweloperzy narzędzi autorskich mogą wprowadzić swoje narzędzia do Wytycznych Dotyczących Ułatwień Dostępu Do Zawartości Sieci poprzez spełnienie wymogów wytycznych "Authoring Tool Accessibility Guidelines". Grupa robocza zachęca użytkowników i kupujących narzędzia autorskie do rozważenia zgodności z wytycznymi "Authoring Tool Accessibility Guidelines" podczas podejmowania decyzji o zakupie. Obecna wersja podczas wydania WCAG 2.0 to Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0. Jednakże wersja 2.0 jest bliska ukończenia i jest ona oparta na WCAG 2.0. Nakjnowsza wersja Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0 jest dostępna pod nastepującym adresem: http://www.w3.org/TR/ATAG20.

Rola Oprogramowania Użytkownika

Treści internetowe są zawsze oddawane poprzez oprogramowanie użytkownika. Oprogramowanie użytkownika to jakikolwiek program, który wydobywa i przedstawia treści internetowe dla użytkowników włącznie z technologiami pomocniczymi. Treści internetowe, które są zgodne z WCAG 2.0 będą najprawdopodobniej przedstawione poprawnie przez oprogramowania użytkownika, które są zgodne z User Agent Accessibility Guidelines (UAAG). Po więcej informacji na temat relacji pomiędzy WCAG 2.0 i innymi wytycznymi dotyczącymi dostępności WAI, zobacz Podstawowe Komponenty Dostępności Sieci.

Cztery Zasady Dostępności

Wytyczne WCAG 2.0 są uporządkowane według następujących czterech zasad:

  1. Treść musi być widoczna.

  2. Komponenty interfejsu zawarte w treści muszą być operacyjne

  3. Treść jak i Sterowanie muszą być zrozumiałe

  4. Zawartość stron powinna być wystarczająco silna aby pracować z bieżącym i przyszłym oprogramowaniem użytkownika (włączając technologie pomocnicze)

Te cztery zasady są fundamentem niezbędnym, aby każdy mógł używać i mieć dostęp do zawartości sieci. Wytyczne WCAG 2.0 oferują informacje na temat jak zwiększyć zdolność ludzi niepełnosprawnych w postrzeganiu, obsłudze i rozumieniu zawartości internetowych. Pod każdą zasadą znajduje się lista wytycznych, które odnoszą sie do zasady. Pod każdą wytyczną znajdują się kryteria sukcesu zastosowane do ewaluacji zgodności z wytyczną. Kryteria sukcesu są pisane w formie zdań, które są pozytywne lub negatywne podczas testowania konkretnej zawartości internetowej. Pogrupowane są one na trzy poziomy zgodności, każdy reprezentujący stopień wyższy zgodności z wytycznymi od poprzedniego.

Zasady, wytyczne oraz kryteria sukcesu reprezentują koncepty, które adresują potrzeby i problemy dostępności bez względu na używaną technologię. Nie odnoszą się one konkretnie do HTML, XML ani żadnej innej technologii. Podejście takie umożliwia stosowanie WCAG 2.0 w różnorakich sytuacjach i technologiach, włącznie z tymi, które jeszcze nie istnieją.

Zasady i wytyczne wskazują kierunek i dają informacje autorom stron internetowych. Kryteria sukcesu pisane są jako zdania Prawda/Fałsz po to aby można ich było użyć do sprawdzenia zgodności. Jedynie kryteria sukcesu mogą być zbadane.

 

Ważne Nowe Terminy Zastosowane w WCAG 2.0

WCAG 2.0 zawiera szereg nowych istotnych terminów. Terminy te są zdefiniowane w Słowniku Terminów ( Załącznik A: Słownik Terminów ) oraz przewidziano odnośniki do definicji tych terminów kiedy te lub inne ważne terminy zostały użyte w kryteriach sukcesu. Terminy te są przedstawione po krótce tutaj, aby ułatwić zrozumienie tego nowego słownictwa.

"Jednostka Sieciowa " jest jednym z tych istotnych terminów. Strony internetowe są najbardziej powszechnym typem jednostki sieciowej. Wybrano szerszego pojęcia ponieważ obejmuje ono aplikacje sieciowe i inne typy zawartości dla których określenie "strona" może być nieodpowiednie. Jednostka sieciowa jest zbiorem informacji składającym się z jednego lub więcej źródeł, które powinny być przedstawione jako całość i zidentyfikowane przez jeden Uniform Resource Identifier (taki jak URL). Na przykład, strona internetowa zawierająca wiele obrazów i arkusz stylów są zazwyczaj jedną jednostką sieciową.

Wiele kryteriów sukcesu wymaga aby zawartość (lub pewne jej aspekty) były "określone programistycznie". Oznacza to, że autor jest odpowiedzialny za zapewnienie treści w taki sposób, aby mogła być ana dostępna dla programów. Jest to ważne dla technologii pomocniczych aby mogły one ropoznać taką treść i przedstawić użytkownikom, nawet jeśli użytkownik wymaga innego rodzaju sensu niż orginalny. Na przykład, niektóre technologie pomocnicze przekształcają tekst w mowę lub alfabet Braille'a. Pozwoli to również w przyszłości na tłumaczenie zawartości na prostsze formy dla ludzi z zaburzeniami kognitywnymi lub pozwoli na dostęp z innych technologii. Może to się odbyć jedynie jeśli zawartości jest określona programistycznie.

Wytyczne WCAG 2.0 także wprowadzają termin "baza", który pozwala WCAG 2.0 dostosować się do zmieniających się technologii i do potrzeb różnych państw i środowisk. Bazy są opisane szczegółowo w sekcji zgodności i w rodziale O bazach WCAG 2.0.